Monday 27th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އިންޑިއާ

މުސްލިމު ނޫން މީހުންނަށް އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުކަން ދޭ ގާނޫނަށް އެމެރިކާއާ އދ.އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް އިންޑިއާގެ ރަށްވެރިކަން ފަސޭހައިން ލިބޭ ގޮތަށް ހެދި ގާނޫނަށް އެ ގައުމުގައި އަމަލުކުރަން ފެށުމުން، އެމެރިކާއާއި އދ.އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

އދ.ގެ ހައިކޮމިޝަނާ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވީ (ސީއޭއޭ)އަކީ އަސާސީ ގޮތުން ތަފާތުކުރުން އޮތް ގާނޫނެއް ކަމަށާއި އެއީ އިންޑިއާގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށްވާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ.

ގާނޫނާ ގުޅިގެން އެމެރިކާއިން ވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެ އަދި އެ ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާނެ ގޮތް ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން ދާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކްޓިވިސްޓުންނާއި ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި އެ ގާނޫނުން ރައްޔިތުންގެ ގައުމީ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އިންޑިއާގެ 200 މިލިއަން މުސްލިމުންނާ މެދު ތަފާތު ކުރެވިދާނެއެވެ.
އަދި ފަގީރު ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް މީހުންގެ ލިޔެކިޔުންތައް ނެތުމާއެކު، މުސްލިމުންގެ ރައްޔިތުކަން ސަރުކާރުން ނަގާފާނެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވެސް އެބައޮތް ކަމަށް އެމީހުން ބުނެއެވެ.
ނަމަވެސް އެ ގާނޫނަކީ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ގާނޫނެއް ނޫން ކަމަށް އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

އެ ގާނޫނުގައި ވާގޮތުން 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ކުރިން ޕާކިސްތާނާއި އަފްޣާނިސްތާނާއި ބަންގްލަދޭޝް އިން އިންޑިއާއަށް ވަދެފައިވާ ހިންދޫންނާއި ޕާސީންނާއި ސިކުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާއި ޖޭއިންސް އަދި ކްރިސްޓިއަނުންނަށް އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަން ލިބެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ މުސްލިމެއް ކަމަށްވާ ނަމަ ރަށްވެހިކަމެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

އިންޑިއާއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އެގައުމުގައި އޮންނަ މައިނޯރިޓީ މުސްލިމު އާބާދީއަށް އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން ހިންދޫންނާއި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަފާތު ދުއްތުރާ ލިބެމުން އަންނަ ގައުމެކެވެ. އަދި ދީނީ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، ނަސްލީ ތަފާތު ކުން އިންތިހާއަށް އޮތް ގައުމެކެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ