Friday 14th Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އެމެރިކާ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ޓްރަމްޕް ވަކިނުކުރެވޭނެ: އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

އެމެރިކާގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމުގައި ވަނީ 50 ސްޓޭޓްގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ސްޓޭޓެއްގެ ރިޔާސީ ވޯޓުން ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަކި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.
އެ ސްޓޭޓުގެ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުގައި ކުރީގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވޭ ގޮތަށް ކޮލޮރާޑޯގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އެ ގައުމުގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.
ބަޣާވާތުގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 14 ވަނަ އިސްލާހުގެ މާއްދާއަކާ ހަވާލާދީ ސްޓޭޓް ކޯޓުން ބުނީ، ޖެނުއަރީ 6، 2021 ގައި ކެޕިޓަލް ގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ޓްރަމްޕް އަމަލުކުރެއްވި ގޮތަށް އަމަލު ކުރި ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ނިންމުން ބާތިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.
"ދައުލަތުގެ މަގާމުގައި ތިއްބެވި ނުވަތަ މަގާމުގައި ހުންނަން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމައިފިން،" "އެކަމަކު ފެޑެރަލް އޮފީސްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން، ހާއްސަކޮށް ޕްރެޒިޑެންސީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ތިން ވަނަ މާއްދާ ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ބާރު ގާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ސްޓޭޓްތަކަށް ނޯންނާނެ." ހުކުމުގައިވެ އެވެ.
"އެ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި، ފެޑެރަލް އޮފިޝަލުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މައްޗަށް 3 ވަނަ މާއްދާ ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ކޮންގްރެސްއަށް، ސްޓޭޓްތަކަށް ނޫން،" ހުކުމްގައި ވެ އެވެ.
އެމެރިކާގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމުގެ މާނައަކީ ބަޣާވާތުގެ މާއްދާ ބޭނުންކޮށްގެން 50 ސްޓޭޓްގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ސްޓޭޓަކަށް ޓްރަމްޕް ވޯޓުން ދުރުނުކުރެވޭނެ ކަމެވެ.
ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓުގައި އެންމެ ކުރީގައި ހުންނެވި ޓްރަމްޕް ޓްރޫތު ސޯޝަލްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ބިގް ވިން ފޯ އެމެރިކާ!!" ކަމަށެވެ.
ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުން ޓްރަމްޕަށް ހުރަސް އެޅި ތިން ސްޓޭޓްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ސްޓޭޓަކީ ކޮލޮރާޑޯ ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ އިގެ އަޑުއެހުމެއް ކުރިއަށް ދިޔައިރު ވޯޓުގައި ޓްރަމްޕްގެ ނަން އޮތެވެ. މޭއިން އާއި އިލިނޮއިސް އަކީ ޓްރަމްޕް ވޯޓުން ދުރުކުރަން ނިންމި އެހެން ސްޓޭޓްތަކެވެ.
ހޯމަ ދުވަހުގެ ހުކުމުގެ މާނައަކީ ޓްރަމްޕް ހުރިހާ ވޯޓަކުން ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ސުޕަ އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިއަށް ދާއިރު، ޕްރައިމަރީ ސީޒަންގެ މުހިއްމު ދަނޑިވަޅެކެވެ. އެއީ އެމެރިކާގެ ގިނަ ސްޓޭޓްތަކުން ޕްރައިމަރީ ނުވަތަ ކޮކަސް ބާއްވާނީ އެ ހިސާބުންނެވެ. މިއަހަރު ސުޕަ އަންގާރަގައި 15 ސްޓޭޓަކާއި އެމެރިކާގެ އެއް ސަރަހައްދެއް ބައިވެރިވާނެ އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ