Tuesday 16th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޣައްޒާ

ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އިސްރާއީލްގެ އިތުރު ގެތަކެއް އެޅުމަށް ރާވާފައިވާތީ ކަންބޮޑުވޭ: އެމެރިކާ

އިސްރާއީލުން ހިފާފައިވާ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އިސްރާއީލްގެ ވަޒަންވެރިން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރު އާ 3،300 ގެދޮރު އިމާރާތް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާނުކުރުމުން މާޔޫސްވާ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފިއެވެ.
އާޖެންޓީނާގެ ބުއެނޯސް އައިރިސްގައި އާޖެންޓީނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑަޔާނާ މޮންޑީނޯއާ އެކު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންޓަނީ ބްލިންކެން ވިދާޅުވީ ރިޕޯޓްތައް ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އިއުލާނާ މެދު މާޔޫސްވާ ކަމަށެވެ.
"ރިޕަބްލިކަން ނުވަތަ ޑިމޮކްރެޓިކް ސަރުކާރުތަކުގައި އެމެރިކާގެ ޒަމާންވީ ސިޔާސަތަކީ އާ އާބާދީތަކަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ސުލްހައަކަށް ވާސިލުވުމަށް ނުރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށާއި، އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކާ ވެސް ނުފެތޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.
އިސްރާއީލުގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަނުން ހުކުރު ދުވަހު ބުނީ މާލެހް އަދުމިމް ސެޓްލްމަންޓުގައި 2،350 ހައުސިން ޔުނިޓް، ކޭދާރު ސެޓްލްމަންޓްގައި ގާތްގަނޑަކަށް 300 ޔުނިޓް އަދި އެފްރާޓް ސެޓްލްމަންޓްގައި 700 ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުމަށް ރުހުން ދިނުމަށް ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ބާއްވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.
މިނިންމުން ނިންމާފައި މިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މާލެހް އަދުމިމް އާބާދީ ކައިރީގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާގައި އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ މީހަކު މަރުވެ އިތުރު އަށް މީހަކު ޒަހަމްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.
ބްލިންކެން ވިދާޅުވީ މިއީ އަނެއްކާވެސް ބިރުވެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ކަމަށާއި، އިޒްރޭލުގެ ސަލާމަތާއި އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ދިފާއުގައި އެމެރިކާއިން ފުރިހަމައަށް ތާއީދު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.
ނަތަންޔާހޫ ކެބިނެޓަށް ހުށަހެޅި ޣައްޒާއާ ބެހޭ ޕްލޭންގައިވަނީ ޣައްޒާގެ މައްޗަށް އިޒްރޭލުގެ ފުރިހަމަ ސަލާމަތީ ކޮންޓްރޯލް އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތި އޮތުމަށާއި ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަ ނިމުމުން އޭނާގެ ޕްލޭންގެ ދަށުން ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭ އެޖެންސީ ބަންދުކުރުމަށެވެ.
ލީކުވި ޕްލޭނާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުން ބްލިންކެން ބުނީ ރިޕޯޓްތައް ފެނުނު ކަމަށާއި ނަމަވެސް ސީދާ އެ ޕްލޭން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.
އެމެރިކާގެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓް ވަނީ ޣައްޒާގެ މުސްތަގުބަލާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ "އަސާސީ އުސޫލުތައް" ހަނދާންކޮށް، "އިސްރާއީލުން ޣައްޒާ އަލުން ހިފުމެއް ނޯންނާނެ" ކަމަށާއި "ޣައްޒާގެ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން ކުޑަކޮށްގެން ނުވާނެ" ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.
އަދި ޣައްޒާއަކީ "ޓެރަރިޒަމްގެ ޕްލެޓްފޯމަކަށް" ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.
"ހަމައެއާއެކު، ހަނގުރާމައަށްފަހު ޣައްޒާގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މި ސަރަޙައްދުގެ ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތައް އެބަތިބި، އަދި ދާދިފަހުން ޖީ-20ގެ ފަހަތުގައި ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަރަބި ބައެއް ބައިވެރިންނާއެކު އަޅުގަނޑު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރީ،" އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.
ބްލިންކެން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި ޕްލޭނަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ޕްލޭނެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ގާޒާގެ މުސްތަގުބަލަކީ ކޮބައިކަމާ މެދު ގިނަ ގައުމުތަކުން ހިއްސާކުރާ އަސާސީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް ޕްލޭނެއް ކަމަށެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ