Wednesday 28th Feb 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޣައްޒާ

ޣައްޒާގައި ޔަހޫދީ ސިފައިންގެ 11 މީހަކު މަރާލައިފި

ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ ޚާންޔޫނުސްއަށް ވަދެގަނެގެން އުޅޭ ޔަހޫދީ ސިފައިންގެ ތެރެއިން 11 ސިފައިން މަރާލައި އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފިކަން ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަންކަމަށް ޖިހާދުކުރާ ހަމާސް ޖަމާއަތުން ހާމަކޮށްފައިވަނިކޮށްފިއެވެ.

މިކަން ވަނީ އިސްރާއީލުގެ މީޑީއާއިންވެސް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

އިސްރާއީލުގެ މިޑިއާއިން ބުނީ ޚާންޔޫނުސްގައި އިސްރާއީލު ސިފައިން ނުރައްކާތެރި ދަންތުރައެއްގައި ޖައްސާފައިވާކަމަށާއި އެސަރަހައްދުގައި ހަމާސްގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާއި އިސްރާއީލު ސިފައިންނާ ދެމެދު ވަރުގަދައަށް ހަނގުރާމަ ހިނގަމުންދާކަމުގައެވެ.
އިސްރާއީލުގެ މީޑިއާ އެއްކަމަށްވާ "އިޒްރޭލް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަން" ބުނިގޮތުގައި ޚާންޔޫނުސްގައި ޖެހުނު ދަންތުރާގައި ހަމާސްގެ އަތްދަށުން އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ 11 މީހަކު މަރުވިކަމަށާއި އެމީހުންގެ ހަށިތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމުގައެވެ.

އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ 11 މީހަކު މަރާލައިފައި ވަނީ ހަމާސްއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ އަސީރުންތަކެއް މިނިވަންކުރުމަށްޓަކައި އިމާރާތެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެގެންއުޅެނިކޮށް ހަމާސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން އެއިމާރާތް ވަށާލައި ދިން ކުއްލި ހަމަލާތަކުގައެވެ.

އިސްރާއީލު ބުނާގޮތުން ހަމާސްގެ އަތްދަށުގައިވާ އިސްރާއިލުގެ 134 އަސީރުންގެ ތެރެއިން ދެމީހަކު މިއޮޕަރޭޝަންގައިވަނީ މިނިވަން ކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް މިދެ އަސީރުން މިނިވަންކުރެވުނުކަން ހަމާސްއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ހަމާސްއިން ތަންކޮޅެއްކުރިން ބުނިގޮތުގައި ޣައްޒާގެ ޚާން ޔޫނުސްއަށް އިސްރާއީލުގެ ފައިޓާ ޖެޓްތަކުން ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި އިސްރާއީލުގެ އަސީރުންގެ ތެރެއިން ދެމީހަކުވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މީގެކުރިންވެސް އިސްރާއީލުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި އިސްރާއީލުގެ އަސީރުން މަރުވެފައިވެއެވެ. އަދި ޣައްޒާއަށް އެއްގަމު މަގުން އަރައި އިސްރާއީލު ސިފައިން ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި އޮޅިގެން އެގައުމުގެ އަސީރުންނަށް ހަމަލާދީ 3 އަސީރަކު ވަނީ މަރާލާފައިވެއެވެ.

އިސްރާއީލުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންގެއެންމެ ފަހު މަރުޙަލާކަމަށް ބުނެ ރަފަހް އަށް އަރައިގަތުމަށް ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާއިރު، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުމަތައުއިން ދަނީ އިސްރާއިލަށް އެކަން ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ