Wednesday 28th Feb 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އިރާން

ޣައްޒާ މައްސަލައިގައި އީރާނުން އެމެރިކާއާއި މަޝްވަރާ ކުރަމުން ދާކަމަށް ބުނެފި

އިސްރާޢީލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމު ހުއްޓުވުމަ ބެހޭ މަޝްވަރާތަކެއް އެމެރިކާއާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް އީރާނުން ބުނެފިއެވެ.

އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޙުސައިން އަމީރު ޢަބްދުއްލުހައްޔާނީ ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އެތަކެއް ފަހަރެއް މަތިން މެސެޖުތައް ބަދަލު ކޮށްފައިވާ ކަމުގައެވެ.
ލުބްނާނުގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޢަބްދުއްލުހައްޔާނީ ވިދާޅުވީ އީރާނާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު ބަދަލު ކޮށްފައިވާ މެސެޖުތަކުގައި ޔަހޫދީންގެ ޢުދުވާނުގެ މައްސަލައިގެ އިތުރުން ލުބްނާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަތިޔާރުއެޅި ޖަމާޢަތް ޙިޒްބުاللهއިން ޒަޔަނިސްޓު އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ދެމުންދާ ޙަމަލާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމުގައެވެ.
ޢަބްދުލްލުހައްޔާނީ ވިދާޅުވީ ޙިޒްބުاللهގެ ޙަމަލާތައް ހުއްޓުވުމަށް އެމެރިކާއިން އީރާނުގެ ކިބައިން އެދިފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަދި ޔަހޫދީން ޣައްޒާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ޢުދުވާނާ ގުޅިގެން އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމައެއް ނުފެށުމަށް ޙިޒްބުاللهއަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށް އެދިފައިވާ ކަމުގައެވެ. ޙިޒްބުاللهއަކީ އީރާނުން ވާގިވެރިވާ 'އެކްސިސް އޮފް ރެސިސްޓެންސް'ގެ ބައިވެރިއެކެވެ.

އޮކްޓޫބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު ޔަހޫދީ ފައުޖުން ޢައްޒާގައި ލާއިންސާނީ ޢުދުވާން ހިންގަން ފެށުމާ އެކު ޙިޒްބުاللهން ވަނީ އިސްރާއީލަށް ޙަމަލާ ދޭން ފަށާފައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ޔަހޫދީންގެ އުތުރުގައި އޮތް ރަށްތަކާއި އެ ސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޔަހޫދީ ސިފައިންނަށް ޙިޒްބުاللهއިން ދަނީ ޙަމަލާތައް އަމާޒު ކުރަމުންނެވެ. އެއީ ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ޢުދުވާންތައް ހުއްޓުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ދެމުންދާ ޙަމަލާތަކެއް ކަމުގައި އެ ޖަމާޢަތުން ބުނެއެވެ.

ލުބްނާނާ ދެކޮޅަށް ޔަހޫދީން ހަނގުރާމައެއް ފަށައިފިނަމަ އެންމެ ފަހު މީހާއާ ޖެހެންދެން ހަނގުރާމަ ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޙިޒުބުﷲ އިން ވަނީ ދީފައެވެ.

"ހަނގުރާމައަކީ މި މައްސަލައަށް އޮތް ހައްލު ނޫން ކަން ލުބްނާނާއި އީރާނުން ވެސް ގަބޫލު ކުރަން. ޢައްޒާގައި ޔަހޫދީން ފަށާފައިވާ ޢުދުވާނާ ގުޅުވައި ސަރަޙައްދީ ހަނގުރާމައެއް ފެށުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގަސްދެއް ނޫން،" ލުބްނާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޢަބްދުالله ބޫ ޙަބީބާ އެކު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޢަބްދުއްލުހައްޔާނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޣައްޒާގެ ޢުދުވާންތަކަށް ނިމުމެއް ގެނެވޭނީ ސިޔާސީ ހައްލެއް ހޯދައިގެން ކަމަށާއި, މި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމުގައި ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމެރިކާއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އިރާނަށް ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރަމުން އަންނަ ގައުމަކަށްވާއިރު، މެދުއިރުމަތީގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ޒިންމާވެސް އެމެރިކާއިން އަޅުވަނީ އިރާނުގެ ބޮލުގައެވެ. އަދި ރަތްކަނޑުގައި ޙޫޘީންގެ ހަމަލާތައް ވަރުގަދަކޮށްފައިވަނީވެސް އީރާނުން އެހީދީގެން ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ