Thursday 18th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އޭޖީ އަޙްމަދު އުޝާމް

ބަންޑާރަނައިބު އުޝާމަށާއި ޑރ.ޝަހީމަށް މަޖިލީހުން ރުހުންނުދިން

ބަންޑާރަނައިބުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރެއްވި އަޙްމަދު އުޝާމާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމު އެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރަން ރުހުންނުދިނުމަށް އެމްޑީޕީގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މި ދެ ބޭފުޅުންނަށް ރުހުންނުދިނުމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީގެ ޕާލިމަންޓަރީ ގުރޫޕުން އިއްޔެވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

(އިތުރު ތަފުސީލު އަންނަނީ)

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ