Thursday 25th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އިސްލާމީކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާ

ތިން ފަރާތަކަށް އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި މިސްކިތް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

އަމިއްލަ ހަރަދުގައި މިސްކިތް ބިނާ ކުރުމަށް އަމިއްލަ ތިން ފަރާތަކާ އެކު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އެއީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި އަލީމް ފައުންޑޭޝަނާ ދެމެދު މިސްކިތެއް އެޅުމަށް ސޮއި ކުރެވުނު އެމްއޯޔޫއަކާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ލީސާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ގުޅިގެން މިސްކިތެއް އެޅުމަށް ސޮއި ކުރެވުނު އެމްއޯޔޫއެކެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވީ އަލީމް ފައުންޑޭޝަނާއި ލީސާ މޯލްޑިވްސް އިން އަޅާ މިސްކިތްތައް ބިނާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެކި ފިޔަވަހިތަކަށް ބަލާހައިގެން އަޅާ އެ މިސްކިތްތަކަކީ 2000 އާއި 3000 އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތްތަކެކެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި މިސްކިތް އެޅުމަށް ހުޅުމާލޭން ބިން ހަމަޖެއްސުމާއި އެޗްޑީސީއާ ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެ މިނިސްޓްރީން އެހީތެރިވާނެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ