Sunday 26th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޖަރުމަނުވިލާތް

ޖަރުމަނު ވިލާތުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ފިނިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ވައިގެ ދަތުރުތަކެއް ކެންސަލްކޮށްފި

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ނުރައްކާތެރި މިންވަރަކަށް ފިނި ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެ ގިނަ ދަތުރުތަކެއް ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ.

އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއާޕޯޓާއި އެއާލައިން ހަބް ކަމަށްވާ ފްރެންކްފާޓްގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 1،047 ޓޭކްއޮފް އަދި ލޭންޑިންގެ ތެރެއިން 570 އަށް ވުރެ ގިނަ ފްލައިޓް ކެންސަލް ކުރަން ޖެހުނެވެ. މިއުނިކް އެއާޕޯޓުގައި ވެސް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން 254 ފްލައިޓް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.
ޖަރުމަނުވިލާތުގެ މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ލެވެލް 4 ގެ "ވަރަށް ސީރިއަސް" އިންޒާރުދީފައެވެ. ފްރެންކްފާޓްގައި އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭތަކުގައި ނުރައްކާތެރި "ކަޅު އައިސް" އުފެދި، މަތިންދާބޯޓުތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދަތުރު ނުކުރެވުމެވެ. ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ވައިގެ ތެރޭގައި މަތިންދާބޯޓުތަކުގައި ނުރައްކާތެރި އައިސް ޖަމާވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެބައޮތެވެ.
ފްރެންކްފާޓް، މިއުނިކް، ކޮލޯން އަދި ޑަސެލްޑޯފް ފަދަ ސައިޓްތަކުގައި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އިތުރު ލަސްތަކާއި ކެންސަލްވުންތައް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ، ޓާމިނަލްތަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އޮންލައިންކޮށް ފްލައިޓް ސްޓޭޓަސް ރަނގަޅަށް ކަށަވަރު ކުރުމަށް ދަތުރުވެރިން ނަށް ދަނީ އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ. ފްރެންކްފާޓާއި މިއުނިކްގެ ހަބްތައް ހިމެނޭ ލުފްތަންސާއަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.
މި ޕޯލާ ފިނިހޫނުމިން އުފައްދަމުން އަންނަ އާކްޓިކް ފްރަންޓްގެ ސަބަބުން ޖަރުމަނުގެ ރޭލްވޭއަށް ވެސް އަސަރުކޮށްފައިވާއިރު، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ދިގު ރާސްތާގެ ބައެއް ދަތުރުތައް ކެންސަލް ކުރަން ދައުލަތުގެ އޮޕަރޭޓަރު ޑޮއިޗް ބާން އަށް ވަނީ މަޖުބޫރުވެފަ އެވެ.
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަށް މިއެރި ބުރޫ އާއި ރޭލްވޭގެ ލިމިޓޭޝަންތަކާ ދެމެދު، ދަތުރުފަތުރުގެ ދަތިކަމުން ދައްކުވައިދެނީ ފިނި މޫސުމުގެ ސަބަބުން ޖަރުމަނުވިލާތުގެ އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެވެ. ދަތުރުތައް ކެންސަލްކުރުމާއި ބަންދުކުރުން ފަދަ ކަންކަން މުޅި ގައުމަށް ކުރިމަތިވަމުންދާއިރު، ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އޮފިޝަލުން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ