Wednesday 24th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް

ޓްރީޓޮޕްގެ ހިތާނީ ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ޓްރީޓޮޕްގެ ހިތާނީ ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި އަންނަ ހިތާނީ ސީޒަނުގައި ޓްރީޓޮޕުން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހިތާނީ ކޭމްޕަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ހިތާނީ ކޭމްޕަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ނަން ނޯޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަން ޢިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ އެ ހޮސްޕިތަލުން ޢަންމުކުރި ނޫސްބަޔާނެއްގައެވެ.

އެގޮތުން، ޓްރޯޓޮޕ ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، އެ ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ނޯޓުކުރުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވާނީ ޖެނުއަރީ 10ގައެވެ.

އެގޮތުން އެ ކޭމްޕުގައި އިސްކޮށް 6 ޑޮކްޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވާން ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، 1 ކޮންސަލްޓެންޓު ޔޫރޮލޮޖިސްޓަކާއި 5 ޖެނެރަލް ސާޖަންސް ހިމެނެއެވެ. އެއީ، ޔޫރޮލޮޖިސްޓް ޑރ. މެހްމެތު އޮޑާއާއި، ޖެނެރަލް ސާޖަން ޑރ. ހުސެއިން ހަދިޔެވްއާއި، ޑރ. އުކްތަމް އަބްދުއްލައީވްއާއި، ޑރ. މައުސޫމް އާސިމްއާއި، ޑރ. މުޙައްމަދް ޝަރީފް އަދި ޑރ. އަބްދުﷲ އުބެއިދްއެވެ.

ކޭމްޕުގެ ޝަރުތުތަކާއި ގަވާއިދުތައް

 • ޕެކޭޖުގައި އޯޕީ ކޮންސަލްޓޭޝަންތަކާއި ޕްރީ އެނެސްތެޝިއާ އިންވެސްޓިގޭޝަންތައް ހިމެނޭ
 • ކޮމޮރބިޑިޓީގެ ހާލަތްތަކަކީ އެޕްލިކޭބަލް އެއްޗަކަށް ވާއިރު، ޕެކޭޖް ބާތިލް ކުރެވިދާނެ
 • ޕެކޭޖުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ ކޮމްޕްލިކޭޝަންތަކަށް ފަރުވާދިނުމެއް ނުހިމެނެއެވެ
 • އެއްވެސް ކޮމްޕްލިކޭޝަނަކަށް ދޭ އެހެނިހެން ފަރުވާތަކަށް އަގު ނަގާނެއެވެ
 • ޕެކޭޖުގައި ގޭއަށް ގެންދާ ބޭސްތަކެއް ނުހިމެނެ
 • ރޫމް ކެޓަގަރީއަކީ އިތުރު އަގެއްގައި އަޕްގްރޭޑް ކުރެވޭނެ ކެޓަގަރީއެއް
 • ގެސްޓް އެންޓިޖަން ޓެސްޓު ޕެކޭޖުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވޭ
 • ހިތާނު ބުކިން ކޮންފަރމް ކުރުމަށްޓަކައި ގެސްޓުން ނޮން ރިފަންޑަބަލް ޑިޕޮސިޓެއް ކުރަން ޖެހޭ
 • ޕްރޮސީޖަރަށް ފަހު ހިލޭ އެއް ފޮލޯއަޕް ޕެކޭޖުގައި ހިމަނާފައިވޭ
 • ޕެކޭޖް އަގުގައި އާސަންދަ ކަވަރޭޖް ހިމެނޭ
 • ބުކިން ހެދޭނީ ޖާގަ ލިބޭ މިންވަރަށް ބަލައިގެން

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިތާނީ ކޭމްޕުގެ އަގަކީ 5000 ރުފިޔާއެވެ. ހިތާނީ ކޭމްޕޫގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ގުޅުއްވާނީ: 33351610

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ