Friday 19th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ބަންޑާރަނައިބު އޮފީސް

ޗާގޯސް މައްސަލަ ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގައި އިސްކޮށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އަނިލް

ރާއްޖެ މޮރިޝަސް ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ އިން ވަކިކުރުމުން ގެއްލުނު ސަރަހައްދު ހޯދުމަށް ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރަން ސަރުކާރުން އެކުލަވައިލާ ކޮމިޓީގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަވާނީ ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބް މުހައްމަދު އަނިލް ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ހާމަކޮށްފިއެވެ.
ޗާގޯސް މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ސަރުކާރުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ގުޅޭ ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުތައް ހޯދައި އެ ލިޔެކިޔުންތައް ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހުން ވަނީ ފަށާފައެވެ.
އަދި މި މައްސަލާގައި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދައުލަތުން ގެންގުޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނީ ޕޮޒިޝަން އާއި އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެގެ އާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ އިސް މާހިރުންގެ ލަފާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ފައްޓާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުންޏެވެ.

ސަރުކާރުން ބުނީ އެ މަސައްކަތަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ނާއިބު އަހުމަދު އުޝާމް ވަނީ ހާއްސަ ކޮމިޓީ އެއް އެކުލަވާފައި ކަމަށެވެ.

އެ ކޮމިޓީ ހިނގަމުންދާނީ އަނިލްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ފަރާތުން އައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ ކާނަލް އަހުމަދު މުޖުތަބާ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން އައްޔަނު ކުރައްވާފައިވާ ސެކްރެޓަރީ، މަލްޓިލެޓެރަލް އަހުމަދު ޝިއާންއެވެ.

ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުން ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކާ ފުށުއަރާގޮތަށް އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ މަސްލަހަތު ގެއްލޭގޮތަށް ގެންގުޅެފައިވާ ގާނޫނީ ޕޮޒިޝަންއާއި އަމަލުކުރައްވާފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވުމަށް ބަންޑާރަ ނާއިބު ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިމަސައްކަތް ނިމުމުން މިކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު އާންމުކުރުމަށް ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ