Wednesday 28th Feb 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޤުރުއާން މުބާރާތް

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތިގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލަނީ

ޤައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތިގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހު 17 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވައިލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުން އާނމު ކުރި ޢިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 36 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އަވަސް ތާރީޚެއްގައި ހުޅުވާލާނެކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިމަހު 17 ގައި އެ މުބާރާތުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފެޝޭނެކަމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި 18 ޖެނުއަރީ 2024ގައި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ބަންދުވާނެކަމަށްވެސް އެ މަރުކަޒުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މުބާރާތުގެ މަޤްސަދު

  • ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބިޖެއްސުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު ކުރިއަރުވައި އާލާކުރުން
  • ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކުރުމާއި ތަޖްވީދުމަގަށް ކިޔަވަން ބާރުއެޅުން
  • ކީރިތި ޤުރުއާން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
  • ކީރިތި ޤުރުއާންގެ މައިދާނުގައި ވާދަވެރިކަން އުފެއްދުން
  • ޤާރީންނާއި ހާފިޡުން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
  • ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކަށް ޓީމެއް އުފެއްދުން
  • މުޖުތަމަޢުގެ އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރުކުރުން
  • ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
  • ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން

މީގެ އިތުރުން، ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 36 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ވެބްސައިޓް ނުވަތަ ފޭސްބު ޕޭޖުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. އަދި، މީގެ އިތުރުން، އެ މުބާރާތާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، އެ މަރުކަޒުގެ ވެބްސައިޓް 'chq.gov.mv' މެދުވެރިކޮށް ހޯދޭނެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ