Monday 26th Feb 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޚަބަރު

އާސައިންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ހެދޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަވައިފި

ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އާސަންދައިންގެ ދަށުން އަހަރަކު ދެ ފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ހެދުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ހާއްސަ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވައިލަން ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދު ފުއްދަވައިފިއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މުހިއްމު ގިނަކަންތައްތަކެއް ނިންމައި، ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް ރައީސް ވަނީ އެކަންތައްތައް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ އާސަންދައިގެ ތެރޭގައި މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ހިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިގެން ހެދޭނެ ގޮތަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މީގެ ކުރިން އާސަންދައިގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ އެކި އުމުރުފުރާތަކަށް ބަހަލާއިގެން އެކި ކަހަލަ ޕޭކެޖްތަކުގެ ތެރެއިން މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ހެދޭނެ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށެވެ.

''އަދި އޭގެ ތެރޭގައި ޑޮކްޓަރުން އެގޮތަށް ލަފާ ދީފިނަމަ ދޭ، ލަފާގެ މައްޗަށް އަހަރަކު ދެފަހަރު އާސަންދައިގެ ތެރެއިން އެކި ކަހަލަ ޕްރޮފައިލްތައް ހަދައިދޭނެ، ދެން ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް މެދުވެރިކޮށް މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ރާވައި އަދި އެ ހިދުމަތް ނެތްކަމުގައި ވަނީނަމަ އާސަންދަ ސްކީމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުންނަ އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި މަރުކަޒުތަކުންވެސް މިކަން ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ'' - ރައީސް މުއިއްޒު -

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ވެގެންދާނީ ބަލި ޖެހުމުގެ ކުރީގައި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ''ޕްރެވެންޓިވް ހެލްތު ކެއާ'' އަށް އެޅިގެންދާނެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވި މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ހެދުމަށް ބާރުއަޅާ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް ހިންގާނެއެވެ.

އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ގްރޭޑްކޮށް ބަލި މީހާ އެއް ހޮސްޕިޓަލުން އަނެއް ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރާކަމަށްވާނަމަ ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތަފާތު ހަމަޖެއްސުމާއި، އައިވީއެފް ޓްރީޓްމެންޓް ހިމެނޭހެން ދަރިމައިވުމާއި ގުޅޭ ހިދުމަތްތައް އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖައްސައިދޭންވެސް ނިންމާފައިވާކަން ރައީސް ވަނީ އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ