Sunday 25th Feb 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒު

ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ޚަރަދުތައް އިސްވެ ހާމަކުރައްވަން ނިންމަވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދުތައް ހާމަކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ނިންމަވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިނގާ ޚަރަދުތަކުގެ މައުލޫމާތު ކޮންމެ ދަތުރުފުޅެއް ނިމޭތާ 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހާމަކުރާ ގޮތަށް ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒު ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފާއިތުވި ސަރުކާރުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން "ދިޔަރެސް"އިން ހުށަހެޅުމުން އެއިން ބައެއް މައުލޫމާތު ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

އެގޮތުން އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކުގައި އޮތް އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހިނގި ޚަރަދުތަކުގެ ރަސީދުތައް ހޯދުމަށް އެދުމުން އެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށް ރައީސް އޮފީހުން އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ އެ މައުލޫމާތަކީ ހާމަކުރަންޖެހޭނެ މައުލޫމާތު ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައުލޫމާތު ސިއްރުކުރާނެ ޤާނޫނީ އަސްލެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ނިމުމުން ދައުލަތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އެކޯޓުގެ ރަޖިސްޓަރާ އެންމެ ފުރަތަމަ ނިންމެވީ އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ ގޯސް ނިންމުމެއްކަމަށް ބަޔާންކުރާ ސަބަބެއް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައި ނެތުމުން އެ މައްސަލަ ބަލައިގަންނަންނުޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓަރާގެ އެ ނިންމުން އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގައި ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ރަޖިސްޓަރާގެ ނިންމުން މުރާޖައާކުރުމަށްފަހު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވަނީ އެ މައްސަލާގައި ޚުޞޫމަތު އުފެދޭ ޤާނޫނީ ސުވާލެއް އޮތުމުން އެ މައްސަލައަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރަކީ އެންމެ ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ހިންގާފައިވާ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނުފޮރުވައި ހާމަކުރަމުންދިޔަ ސަރުކާރެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ މުހިއްމު ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ހާމަނުކޮށް ހިފަހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުންވަނީ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމުގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނުވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަރަށް ގިނަ ދަތުރުތައް ކުރައްވާފައެވެ. އެ ދަތުރުފުޅުތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރި ނަމަވެސް އެ ދަތުރުފުޅުތަކުން މާ ބޮޑުކަމެއް ހާސިލުނުވެއެވެ.

ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނުގައި ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ އެއްވެސް ކަމެއް ސިއްރުނުކުރައްވައި، ހާމަކަންބޮޑު ސަރުކާރެއް ހިންގެވުމަށެވެ. އަދި އިސްވެ ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމުގެ ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅުއްވަން އެމަނިކުފާނު ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ