Friday 21st Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން

މަޓާޓޯގެ ޑެސްޓިނޭޝަން ވޯކްޝޮޕް

މަޓާޓޯގެ ޑެސްޓިނޭޝަން ވޯކްޝޮޕްގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ފައިސަލް އަދި ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ ޓުދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް މުހައްމަދު ޚަލީލް ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް.

މަޓާޓޯގެ ޑެސްޓިނޭޝަން ވޯކްޝޮޕްގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ފައިސަލް. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް.

މަޓާޓޯގެ ޑެސްޓިނޭޝަން ވޯކްޝޮޕްގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ފައިސަލް. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް.

މަޓާޓޯގެ ޑެސްޓިނޭޝަން ވޯކްޝޮޕްގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ފައިސަލް. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް.

މަޓާޓޯގެ ޑެސްޓިނޭޝަން ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

މަޓާޓޯގެ ޑެސްޓިނޭޝަން ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

މަޓާޓޯގެ ޑެސްޓިނޭޝަން ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

މަޓާޓޯގެ ޑެސްޓިނޭޝަން ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

މަޓާޓޯގެ ޑެސްޓިނޭޝަން ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

މަޓާޓޯގެ ޑެސްޓިނޭޝަން ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

މަޓާޓޯގެ ޑެސްޓިނޭޝަން ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

މަޓާޓޯގެ ޑެސްޓިނޭޝަން ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

މަޓާޓޯގެ ޑެސްޓިނޭޝަން ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

މަޓާޓޯގެ ޑެސްޓިނޭޝަން ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

މަޓާޓޯގެ ޑެސްޓިނޭޝަން ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް