Wednesday 28th Feb 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ސަރުކާރު

މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް 20 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް 20 ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުންގެ މަގާމަށް މިއަދު ޢައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ:

 • 1- މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ގ.ކުދިރުވާލިގެ އާމިނަތު ރަނާ ޙުސައިން ޝިހާމް
 • 2- މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ގުލްޒާރުގެ، ޅ.ނައިފަރު ޙުސައިން ޒީނީ
 • 3- މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، މ.ބާރަނާގެއާގެ އަރްޙަމް ޙުސައިން
 • 4- މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ގުލިސްތާނުވިލާ، ބ.އޭދަފުށި އަލްއުސްތާޛު ޙައްސާނު ޙަމީދު
 • 5- މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ފަރެސްއަވަށް. އުދަރެސް، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ، އަޙްމަދު އައިމަން
 • 6- މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނާއިބުގެ މަގާމަށް، ގުލްހަޒާރުގެ، ފ.ނިލަންދޫ، އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ޒާހިރު
 • 7- މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ބީޗްސައިޑް، ފ.ނިލަންދޫ، އަލްއުސްތާޛާ ޝަފީޤާ ނަޢީމް
 • 8- މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ހުޅުމާލެ.ފްލެޓްނަންބަރު ޑީ-2-9ސީ، މާލެ، އައްޝައިޚް މުޠީޢު އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު
 • 9- މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ގަމަރީ، ގދ.މަޑަވެލި، އައްޝައިޚް އުސާމް މުޙައްމަދު ސަޢީދު
 • 10- މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ލަންސިމޫގެ، ބ. އޭދަފުށި، ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
 • 11- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ދަޑިމަގު.އަލި، ޏ.ފުވައްމުލައް، ޢަލީ ނިޒާރު
 • 12- މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ގ.އެރިއަދޫ، އަލްއުސްތާޛު ޒާއިދު އަޙްމަދު
 • 13- މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ދަޑިމަތު.އަނޯނާގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް، ޙަސަން ޛިހާން
 • 14- މިނިސްޓަރ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، މއ.ޝެޑޯވީ، އަޙްމަދު އަންވަރު
 • 15- މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، މއ. ބްލޫބާރޑް، ޢަލީ ސަލީމް
 • 16- މިނިސްޓަރ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، މާޖެހިގެ، އދ.ފެންފުށި، އަޙްމަދު ޢަދުނާން
 • 17- މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ޑައިމަންޑްހައުސް، ހއ.ބާރަށް، މުޙައްމަދު ނާފިޛު
 • 18- މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ރަސިޔާ، ހދ.ވައިކަރަދޫ، އަޙްމަދު އިރުފާޙް
 • 19- މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ބޮކަރުމާގެ، ތ.ވޭމަންޑޫ، ޢަބްދުﷲ މުފީދު
 • 20- މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ގޯލްޑެންހައުސް، ހއ.ބާރަށް، ޢަލީ ޝަމީމް

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތައް ކުރީ ސަރުކާރަށް ވުރެ ގިނަ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ