Sunday 3rd Mar 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އެމެރިކާ

ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެމެރިކާގެ އިންޓެލް ޗީފް ބައިވެރިވެއްޖެ

ދޯހާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިސްރާއީލާއި ހަމާސް ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ މަޝްވަރާތަކުގައި އެމެރިކާގެ އިންޓެލް ޗީފް ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.
އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސީއައިއޭގެ ޑިރެކްޓަރު ވިލިއަމް ބާންސްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެމެރިކާގެ އިންޓެލިޖެންސްގެ އިސް އޮފިޝަލުން ތިބުމަކީ ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމުގެ މުހިންމުކަން ހާމަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.
އިންޓެލްގެ އެހެން އިސްވެރިންނާއެކު ބާންސްގެ ބައިވެރިވުމުގެ މަގުސަދަކީ އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނުގެ މެދުވެރިންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގައި އޮން ދަ ގްރައުންޑްގައި މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް ލިބުން ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ. އަދި ބައިޑަންގެ ސަރުކާރުން ތަޖުރިބާކާރު މަންދޫބުން ތިއްބަވައިގެން މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުން ވެސް މިކަމުން ދައްކުވައިދެ އެވެ.
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ކޮންސުލް ޖެނެރަލް ސަރ ވިންސެންޓް ފާން ވިދާޅުވީ، އިންޓެލިޖެންސްގެ އިސްވެރިން މިތަނުގައި ތިއްބެވީ ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަންވެސް ކުރައްވާ ގަތަރުގެ ބޮޑުވަޒީރާއެކުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ފަދަ ކުރީގެ ނާޒުކު މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި ތަޖުރިބާކާރު ޑިޕްލޮމެޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންޓަނީ ބްލިންކެން އަށް ވުރެ، ސުލްހައިގެ ކޮމްޕްލެކްސް ޕްރޮސެސްގައި ނެވިގޭޓް ކުރުމަށް ބާންސް އަށް މާ ރަނގަޅު މަގާމެއް ލިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ފިއާން ވިދާޅުވި އެވެ.
އިސްރާއީލުން ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހަމާސްގެ ވެރިކަން އުވާލުމަށް އިސްރާއީލުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވާނީ ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި، އިތުރު ލޭއޮހޮރުވުންތަކުން ދުރުހެލިވުމެވެ. އަދި ހަމާސްގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އިސްވެރިން އެކަހެރިކުރުމަކީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ލަފާދީފަ އެވެ.
އިޒްރޭލުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ މުއްދަތު 10 ދުވަހަށް އިތުރު ކުރުމަށް އިސްރާއީލުން އެއްބަސްވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި މި މަޝްވަރާތަކުގައި ބާންސް ފަދަ ތަޖުރިބާ ކާރުން ބައިވެރިވުމުން ސަރަހައްދީ ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަށް އުފެއްދުންތެރި ހައްލުތަކެއް ހޯދޭނެ ކަމަށް ހުރިހާ ފަރާތަކުން ވެސް އުންމީދު ކުރެ އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ