Monday 27th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް

ޓެކްސަސްގެ ގަވަރުނަރު ގްރެގް އެބޮޓްގެ ތާއީދު ޓްރަމްޕް އަށް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ރޭހުގައި ވާދަކުރައްވާއިރު، އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ ގަވަރުނަރު ގްރެގް އެބޮޓްގެ ތާއީދު އޮތީ ޓްރަމްޕްއަށްކަން އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޓްރަމްޕާއެކު އެޑިންބާގްގެ ބޭރުގައި ބޭއްވި ޖޮއިންޓް ބައްދަލުވުމެއްގައި އެބޮޓް ވަނީ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ އެންމެ ކުރީގައި ހުންނެވީ ޓްރަމްޕްކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ބޭފުޅާއަށް ތާއީދު ކުރައްވައި، ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންގެ "ނުރައްކާތެރި" އިމިގްރޭޝަން ސިޔާސަތުތަކުގެ ދަށުން ގައުމު ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެބޮޓް ޓްރަމްޕް އަށް ތައުރީފް ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ ޓްރަމްޕް ގެ ވެރިކަމުގައި އެމެރިކާއަށް އެތެރެވާން އުޅުނު ހިޖުރަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބޯޑަރު ހުރަސްކުރާ މިންވަރު ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ދަށް ކުރައްވާ ފައި ކަމަށެވެ. އަދި ޓްރަމްޕްގެ ޕްލޭންތަކުގެ ސަބަބުން ބޯޑަރުގެ ކޮންޓްރޯލް އަދި ސެކިއުރިޓީ އަލުން އިއާދަވެގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިފަދަ ހައި ޕްރޮފައިލް އެންޑޯސްމަންޓެއް ޓްރަމްޕްއަށް ލިބިފައި މިވަނީ ޖީއޯޕީ ޕްރައިމަރީ ރޭހުގެ ކުރިން ނެގިއަވަސް ވޯޓުގައި ޓްރަމްޕް ކުރީގައި ހުންނެވި ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެމެރިކާގެ އެންމެ ބޮޑު ސްޓޭޓްގެ ރިޕަބްލިކަން ގަވަރުނަރުގެ ތާއީދު ލިބުމަކީ ޓްރަމްޕަށް ލިބުނު ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމުގައި ގިނަބަޔަކު ދެކެއެވެ.

އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯ ގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައި ބޭއްވި މި ހަރަކާތުގައި ދެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ ބައިޑަންގެ ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ލުއި ވިސްނުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފަ އެވެ.
ޓްރަމްޕް ވަނީ އަނެއްކާވެސް އިންތިޚާބުވެއްޖެނަމަ "ރިމޭން އިން މެކްސިކޯ" ފަދަ ރެސްޓްރިކްޓިވް ޕްރޮގްރާމްތައް އަލުން ދިރުވުމުގެ ވިސްނުން ތަކުރާރުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އިމިގްރޭޝަންގެ ލީގަލް ޗެނަލްތައް ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.
އެބޮޓްގެ ތާއީދާއެކު ޓްރަމްޕްގެ އެޖެންޑާއަށް ޕާޓީގެ ތާއީދު ދެމިއޮންނާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތް ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވިއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ