Sunday 23rd Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ތެލުގެ އަގު

ގަލްފު ސަރަޙައްދުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލި ބާޒާރުތަކުގެ ހިއްސާގެ އަގު މައްޗަށް ހިނގައްޖެ

ގަލްފް ސަރަޙައްދުގެ ގައުމުތަކުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލި އެ ސަރަޙައްދުގެ ގިނަ ބާޒާރުތަކުގެ ހިއްސާގެ އަގު މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.
އެމެރިކާއިން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ރަޝިއާގެ ހަކަތައިގެ ބައެއް ޝިޕްމަންޓްތަކަށް ބުރޫ އަރާފައިވާތީ ބްރެންޓް ކްރޫޑް ތެޔޮ 4 އިންސައްތަ އަށް ވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރައިފައެވެ.
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ތަޑަވުލް އިންޑެކްސް އާދީއްތަ ދުވަހު 0.5 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާއިރު، ތެޔޮ ކުންފުނި ސައުދީ އަރަމްކޯ 0.3 ޕަސެންޓް އަދި އެންމެ މަތީ ބޭންކް ކަމަށްވާ ސައުދީ ނޭޝަނަލް ބޭންކް 1.5 ޕަސެންޓް ވަނީ އުފުލިފަ އެވެ.
ގަތަރުގެ އިންޑެކްސް 0.2 އިންސައްތަ އިގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު ގަލްފުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކް ކަމަށްވާ ގަތަރު ނޭޝަނަލް ބޭންކަށް ވަނީ 1 އިންސައްތަ އިގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައެވެ.
ތެލުގެ އަގަށް ލިބުނު ކުރިއެރުންތަކުން ގަލްފުގެ ބާޒާރުތައް އުފުލިގެން ދިޔައީ މަނިޓަރީ ޕޮލިސީގައި އެމެރިކާގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ތަބާވެ، ތެލަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާތީ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ. މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެމެރިކާގެ ސޮފްޓް ޑޭޓާގެ ސަބަބުން ފެޑެރަލް ރިޒާވްގެ އަގުތައް ދަށްވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުވި އެވެ.
ޔޫރަޕިއަން ބޭންކް ފޯ ރިކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ 150 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ހޯދުމަށްފަހު މިސްރުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކް ކޮމާޝަލް އިންޓަނޭޝަނަލް ބޭންކް 3.8 ޕަސެންޓް ވަނީ އުފުލިފަ އެވެ.
އިޒްރޭލާއި ހަމާސް ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ޓަކައި މިސްރަށް އައިއެމްއެފްގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ދީފައެވެ.
ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) ގެ ގައުމުތަކުގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުތައް ގިނަ ފަހަރަށް ހިނގަނީ ތެލުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުތަކުގެ އިގްތިސާދުގައި ހަކަތައިގެ އާމްދަނީގެ ބާރު ގަދަވެފައިވާތީ އެވެ.
ހުކުރު ދުވަހު ބްރެންޓް ކްރޫޑް އޮއިލް 4 އިންސައްތައަށްވުރެ މައްޗަށް އުފުލުމާއެކު އާދީއްތަ ދުވަހު ގަލްފުގެ އިންޑެކްސްއަށް ވަނީ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައެވެ. ހާއްސަކޮށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަކީ ތެލުގެ އާމްދަނީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ގައުމަކަށް ވާއިރު، ސައުދީ ތަޑަވުލް އިންޑެކްސްގައި އެންމެ ބޮޑު ކުންފުންޏަކީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ސައުދީ އަރަމްކޯ އެވެ.
ގަތަރަކީ ތެލާއި ގޭސް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ބޮޑު ގައުމެކެވެ. ގަލްފުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ޑޮލަރުގެ ފައިސާ އަންދާޒާކުރާއިރު، އެ ގައުމުތަކުގެ މަނިޓަރީ ސިޔާސަތަކީ ވެސް ތެލަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ފެޑެރަލް ރިޒާވްގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސަތެކެވެ.
މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެމެރިކާގެ އިގްތިސާދީ ތަފާސް ހިސާބުތައް ލުއިވެ، ފެޑްގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ދަށްވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުވެ، ތެލުގެ ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދިޔަ އެވެ.
ތެލުގެ އަގުތަކާއި ދުނިޔޭގެ ކުރިއެރުމުގެ އައުޓްލުކްތަކުގެ ސަބަބުން ހަކަތައިގެ ޑިމާންޑަށް އަސަރުކުރާތީ ގަލްފުގެ ބާޒާރުތަކުގެ ޕާފޯމަންސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ދެއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ