Friday 1st Dec 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޤަތަރު

ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގެ ސްކޫލަކަށް އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާ ގަތަރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ދޯހާ (ނޮވެމްބަރ 18) - ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި ހުންނަ ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގެ ސްކޫލަކަށް އިސްރާއީލުން ދިން ނުރައްކާތެރި ބޮމުގެ ހަމަލާގައި އާންމުންގެ އެތައް ބަޔަކު ޝަހީދުކޮށްލި ހާދިސާ ގަތަރުން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ. ގަތަރުގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އަލްފަޚުރާ ސްކޫލަށް ދިން ހަމަލާ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.
އިސްރާއީލުން ދިން މި ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ކަމަށް ޣައްޒާގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. ގަތަރުން ބުނީ މި ހަމަލާއަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކާ ހިލާފު ހަމަލާއެއް ކަމަށާއި އިޒްރޭލުން ސްކޫލްތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގެ މިނިވަން ތަހުގީގެއް އަވަސް ކުރުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ.

ގްރޭޑް އެކަކުން ނުވަޔަކަށް އެތައް ސަތޭކަ އަންހެން ކުދިންނަށާއި ފިރިހެން ކުދިންނަށް ހިދުމަތް ދޭ އަލްފަޚުރާ ސްކޫލް ކޮމްޕްލެކްސް އަކީ ގަތަރުން ފައިސާގެ އެހީދީގެން ހިންގާ ސްކޫލްކެވެ. ޣައްޒާގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ގަލްފުގެ ގައުމުތަކުން މިނޫނަސް ވަރަށް ގިނައިން އެހީތައް ވެދެ އެވެ.

ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ބުނީ ސްކޫލްތައް ފަދަ މަދަނީ މަރުކަޒުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާދިނުމަކީ އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ ކެމްޕެއިންގެ އަނިޔާވެރިކަން އިތުރަށް ހާމަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ގަތަރުން ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ އާންމުންނާއި ފެސިލިޓީތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުއަށް ގޮވާލާފަ އެވެ.
އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ޣައްޒާގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތައް ހޫނުވި ފަހުން ޣައްޒާގެ 60 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްކޫލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އދ.އިން ބުނެއެވެ. އަދި ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި އިޒްރޭލުން ތައުލީމީ އަދި މެޑިކަލް ސައިޓްތަކަށް ހަމަލާ ދެނީ ސީދާ ރާވައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް އިސްރާއީލުން ބުނަނީ ފަލަސްތީނުގެ ހަނގުރާމަވެރިން އެފަދަ އިމާރާތްތައް ބޭނުންކުރަނީ ހަތިޔާރު ފޮރުވުމަށް ކަމަށެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ