Sunday 23rd Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޕްރޮމޯޝަން

3 ރިސޯޓް ދަތުރު، 3 ނަސީބުވެރިން، މިކްސް ގްރިލް އިން އޯޑަރ ކޮށްލައިގެން

މިކްސް ގްރިލްގެ ވަރަށް ފޯރިގަދަ ޕްރޯމޯޝަން ތަކެއް މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް އެބަ ކުރިއަށް ދެއެވެ. މި ޕްރޯމޯޝަންތަކަކީ މިކްސް ގްރިލް އިން އޯޑަރ ކޮއްލައްވައިގެން ފަސޭހަކަމާއެކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ ފުރުސަތުތަކެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަނގަ ކޮއްލެވޭ އެއް ޕްރޯމޯޝަންއަކީ މިކްސް ގްރިލް އިން އޯޑަރ ކޮއްލައްވައިގެން ރިސޯޓް ދަތުރެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތެކެވެ.

އެއްވަނައަށް ދާ ނަސީބުވެރިޔާއަށް (-/9،560) އަގުހުރި ވޯޓަރވިލާއެއްގައި ދެބޭފޫޅަކަށް އެއްރޭ ދެދުވަސް ހޭދަ ކޮށް ލުމުގެ ފުރުސަތު، ދެވަނައަށް ދާ ނަސީބުވެރިޔާއަށް (-/5،785) އަގުހުރި ބީޗްވިލާއެއްގައި ދެބޭފޫޅަކަށް އެއްރޭ އެއްދުވަސް ހޭދަ ކޮށް ލުމުގެ ފުރުސަތު، އަދި ތިންވަނައަށް ދާ ނަސީބުވެރިޔާއަށް (-/4،780) އަގުހުރި ބީޗްވިލާއެއްގައި ދެބޭފޫޅަކަށް އެއްރޭ އެއްދުވަސް ހޭދަ ކޮށް ލުމުގެ ފުރުސަތެކެވެ.

މިކްސް ގްރިލްގެ ދެވަނަ ޕްރޯމޯޝަންއަކީ، 2 ޗިކަން ރައިސް ޕެކް ބައްލަވައިގަނެގެން ހިލޭ އިތުރު އެއް ރައިސް ޕެކް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތެވެ. ވައިބަރ އަދި ފޯނު ކޮއްލައްވައިގެން އޯޑަރ ކޮއްލުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އަދި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރައްވާ ކޮންމެ އޯޑަރ އަކަށް ވަރަށް މީރު ބޮނޑިބަތް ތައްޓެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ވައިބަރ އަދި ފޯނުން އޯޑަރ ކޮށްލެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 7238080 އަދި ވެބްސައިޓް https://mixgrill.mv/ ޒިޔާރަތް ކޮއްލައްވާ

މިކްސް ގްރިލް އަކީ މީގެ 3 މަސް ކުރިން އުފެދުނު ފާލިމް ގްރޫޕް ފވޓ ލޓޑ ގެ އިންވެސްޓްމެންޓެކެވެ. މި ތަނުގެ މަޤްސަދަކީ، ފަސޭހަކަމާއި އެކީ އޯޑަރ ކޮއްލައިގެން، ހުންނެވި ތާކަށް، ކުޑަކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއްތެރޭ، މީރު އަދި ދިވެހީންނާ ގުޅޭ ފަރިއްކޮޅުތައް ފޯރުކޮއްދިނުމެވެ. ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްތޭރޭގައިވެސް މިކްސް ގްރިލްގެ ކަސްޓަމަރ ބޭސްގައި 500 މެންބަރުން ހިމެނުމުން އަންގައިދެނީ މިކްސް ގްރިލްގެ ރަހަތަކުގެ ފުރިހަމަ ކަމާއި، ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އަވަސް ކަމެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ