Wednesday 28th Feb 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޑރ.ޖަމީލު

ޕީޕީއެމްގެ އަހަރީދުވަހު ޕާޓީގެ ރައީސް ހުންނެވީ ބަންދުގައި، ލަސްނިޔާއަކީ ނިޔާ ނުލިބުން ފަދަކަމެއް: ޑރ.ޖަމީލް

މިއަދު ޕީޕީއެމް ގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާއިރު ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް ޔާމީން ނުޙައްގު ޙުކުމެއްގައި އަދިވެސް ހުންނެވީ ބަންދުގައި ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ނިޔާލަސްވެގެން ދިއުމަކީ ނިޔާ ނުލިބުން ފަދަ ކަމެއްކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ނައިބްރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ އެކްސްގައި މިއަދު ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ.
ޑރ. ޖަމީލު ވިދާޅުވީ މއީ ދިވެހި ތާރީހުގައި މިފަހުން ވެރިޔަކަށް ނުލިބޭވަރުގެ އަނިޔާއެއް ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނު ޖަލުގައި ހުންނަވާ ރައީސް އިބޫގެ އަނިޔާ އާއި ކުރިމަތިލައްވާ ވެރިކަން މިވަނީ ބަދަލު ކުރައްވާފަކަމަށެވެ.
އަދި އިތުރަށް އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިއުނާފް ލަސްވުމަކީ ޢަދުލް އިންޞާފްގެ ނިޒާމާ ދޭތެރޭ އެތަކެއް ސުވާލެއް އުފެދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، ލަސް ނިޔާއަކީ ނިޔާ ނުލިބުން ފަދަ ކަމެއް ކަމަށްވެސް އެކްސްގައި ޑރ. ޖަމީލު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ނިމުނު އަހަރު ޑިސެންބަރު މަހުގައި އިއްވި 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެއަށް ބަދަލުކުރެއްވީ 1 އޮކްޓޯބަރު 2023 ގައެވެ. އެމަނިކުފާނު ބަދަލުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން، އެކަމުގެ އުފާފާޅުކޮށް، އެމަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅު ހ. ދޫވެހި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަށް ޖަމާވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީނު ގެކޮޅަށް ބަދަލުކުރި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރައްވާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ތާވަލުނުކުރެވި ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. އެންމެ ފަހުން އެ މައްސަލާގައި ތާވަލުކުރި ދެ އަޑުއެހުންވެސް ދައުލަތުން އެދިގެން ކުރިމިނަލް ކޯޓުންވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ޝަރީޢަތް ފަސްކުރަނީ ސަރުކާރުން ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ޖުޑީޝަރީއަށް އަތްބާނައިގެންކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ތުހުމަތުކުރެއެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރީޢަތް ލަސްކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤުތައް ގެއްލުވައިލީ ގަސްތުގައިކަމަށްވެސް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ޤަބޫލުކުރެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ