Monday 26th Feb 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ޝަރީޢަތް ލަސްވާތީ ޢައްބާސްގެ ކަންބޮޑުވުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ލަސްވާތީ އެ މައްސަލައިގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެއްލެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙާއްމަދު ޞާލިޙު އައްޔަންކުރެއްވި ޚާއްޞަ މަންދޫބު އައްބާސް ފާއިޒު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އައްބާސް ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ލަސްވާތީ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއާއި، ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނާއި، ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ އިތުރަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓަރާއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ލަސްވާ ސަބަބު އޮޅުންފިލުއްވަން މަސައްކަތްކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޝަރީޢަތް ލަސްވުމަށް ތަފާތު ގިނަ ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެފައިވާކަން އެނގިވަޑައިގެންނެވިކަމަށްވެސް އައްބާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މޭ 6 ހަމަލާގެ ޝަރީޢަތް ދިގުލައިގެންދިއުމަށް މެދުވެރިވި އެންމެ ފުރަތަމަ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެއްވުނީ އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ފަނޑިޔާރުން އެ ޝަރީޢަތްތަކުން ތަނާޒުލުވެވަޑައިގަތުންކަން އޭނާ ބެއްލެވި ބެއްލެވުމުން އެނގިވަޑައިގެންނެވިކަމަށް އައްބާސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުން ބަދަލުވުމުން ގެންނަންޖެހުނު ބަދަލުތަކާއެކު އިތުރަށް މައްސަލަ ދިގުލައިގެން ދިޔަކަން ފާހަގަކުރެއްވުނުކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޢައްބާސް އިތުރަށް ފާހަގަކުރެއްވީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެއް ފަނޑިޔާރަކު މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓަށް ޕްރޮމޯޓުވެވަޑައިގަތުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މަޤާމު ދުވަސްތަކަކަށް ހުސްކޮށް އޮތުމަކީވެސް އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ލަސްވި ސަބަބެއް ކަމުގައެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަތައް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނެވުމުން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމުގެ އިޖުރާއާތަކީ އުދަގޫ އެކަމަށް ވަގުތު ހޭދަވާ ކަމެއްކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ. އެ ސަބަބަކީ މައްސަލަ ދިގުލައިގެންދާނެ ގޮތަށް ކަންކަން އިންތިޒާމުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުންނަށް ލަފާދެއްވިކަމަށް އައްބާސް ވިދާޅުވިއެވެ. ޖަވާބުގައި ޖޭއެސްސީން ސާފުކޮށްދިނީ މައްސަލަތައް އަވަސްކުރުމާއި، ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނީ މިނިވަންކަމުގެ ދެމެދުގައި ތިލަފަތް ހަމަކުރަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަން ކަމަށާއި، މައްސަލަ އަވަސްކުރުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ކުރާނެކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބުނިފަހުން އެ މައްސަލައިގެ ތަފުސީލީ ތާވަލެއް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އެކުލަވައިލިކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޑުއެހުންތައް ލަސްވާ ސަބަބެއްކަމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓަރާ ވިދާޅުވި ސަބަބަކީ ކޯޓުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން އެއްފަހަރާ 10 ޤާޟީންނަށްވުރެ ގިނަ ޤާޟީންނަށް މައްސަލަތައް ބެއްލެވުމަށް ފަހިނުވުންކަމަށް އައްބާސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ކޯޓުގެ ހާލަތުގެ ތަފުސީލުތައް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ މަސްދަރުތަކުން ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ހަވާލާދެއްވައި އައްބާސް ވިދާޅުވީ މިހާރު ކޯޓުގައި ހުރި ޖާގަ މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ބޭނުންކުރެވިއްޖެނަމަ މިހާރަށްވުރެ މައްސަލަތައް އަވަސްކުރެވޭނެކަމަށް ކަމުގައިވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އައްބާސް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ކޯޓުގެ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ވަސީލަތްތަކާއި މާހިރުން އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބުމަކީ ބޭނުންތެރި މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެއީ މައްސަލަތައް އަވަސްކޮށް ކޯޓުތައް ހިންގުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކުރެވޭނެ ގޮތެއްކަމަށް އޭނާއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އެގޮތްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ