Wednesday 29th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޕާކިސްތާން

ސަރުކާރަށް ފާޑުކީ ނޫސްވެރިޔަކު ޕާކިސްތާނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

ސަރުކާރާ އިދިކޮޅަށް ދޮގުވާހަކަތަކެއް މީޑިއާގައި ފެތުރިކަމަށްބުނެ ޕާކިސްތާނުގައި ނޫސްވެރިޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދުގެ ޑިސްޓްރިކްޓް އެންޑް ސެޝަންސް ކޯޓުން ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ހާލިދު ޖަމީލްގެ ބަންދަށް ފެޑެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން އެޖެންސީ (އެފްއައިއޭ) އިން ވަނީ މުއްދަތު ޖަހައިފައެވެ.

މިކަން ހިނގާފައި މިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޖަމީލް ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެފްއައިއޭ އިން ބުނީ ޚާލިދު ޖަމީލް ހައްޔަރުކުރީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާ ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ ދެކޮޅަށް "ހަރުކަށި ވާހަކަތަކެއް" ފެތުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށެވެ.
ޖަމީލް އާ ގުޅިފައިވާ ޓީވީ ޗެނަލް ކަމަށްވާ އޭބީއެން ނިއުސް އިން ވަނީ އޭނާ ހައްޔަރުކުރިކަން އެކްސްގައި ހިއްސާކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. ޑޯން ނޫހުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ އެޖެންސީން ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ "ސޯޝަލް މީޑިއާ/ޓްވިޓާގައި ވަރަށް ހަރުކަށި ކޮންޓެންޓް/ޓުވީޓްތައް ހިއްސާކޮށް ފަތުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ" ކަމަށެވެ.

އިލެކްޓްރޯނިކް ކުށްތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނުގެ 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، "ދޮގު ކަމަށް އެނގޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް، އެމީހަކު ދޮގުކޮށް، ނުވަތަ ބިރުދައްކައި، ނުވަތަ އާންމު މީހެއްގެ އަބުރު ނުވަތަ ޕްރައިވެސީއަށް ބިރުދައްކައި، ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ދީފި ނަމަ، ދެ އަހަރަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ އެއް މިލިއަން ރުޕީސް އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ އެވެ. " ޑޯންގެ ރިޕޯޓުގައި ވެއެވެ.

އެ އެޖެންސީން އިތުރަށް ބުނީ މުހައްމަދު ޚާލިދު ޖަމީލް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތާ ދެކޮޅު، ހަރުކަށި އަދި ނަފްރަތު އުފެއްދުމުގެ ވާހަކަތައް ފަތުރާ، ޕްރޮމޯޓްކޮށް، ތައުރީފު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ..

ޑޮންގެ ރިޕޯޓުގައި ވާގޮތުން މި ޖަރީމާގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސީލެއް އެފްއައިއޭއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ