Monday 27th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ދުނިޔެ

ނިއުކްލިއާ ހަމަލާއެއްގެ އިންޒާރު އިންޑިއާގެ ޓީވީއަކުން ކެނެޑާއަށް ދީފި

އިންޑިއާގެ އެޓޮމިކް އެނާޖީ ޕްރޮގްރާމް ފެށުނީ ކެނެޑާގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައި ކަންނޭންގޭ ހާލު، ކެނެޑާއަށް ނިއުކްލިއާ ހަމަލާއެއް ދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނެލަކުން ބޮޑުވަޒީރު ޓްރޫޑޯއަށް ދީފިއެވެ.
ކެނެޑާއަށް ނިއުކްލިއާ ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިން ސެގްމަންޓެއް ގެނެސްދިނުމުން އިންޑިއާގެ އެ ޓީވީ ޗެނެލަށް ވަނީ ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފަ އެވެ. އިންޑިއާގެ އެޓޮމިކް ހަކަތައިގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއެރުވުމުގައި ކެނެޑާ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮތް ތާރީޚީ ގުޅުމުގެ މައުލޫމާތު އެ ޗެނެލްގެ ވެރިންނަށް ނޭނގޭކަމަށް ބެލެވޭތީ، މި ހައިރާންކުރުވަނިވި ހާދިސާގެ ސަބަބުން މުޅި އިންޑިއާގައި ވެސް ވަނީ ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައެވެ.
އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލަކުން ގެނެސްދިން މި ސެގްމަންޓުގައި ކެނެޑާއަށް ނިއުކްލިއާ ހަމަލާއެއް ދޭން ފެށުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބިރުވެރި ވާހަކަތައް ދައްކާ މަންޒަރު ފެނެ އެވެ. މި އިންޒާރުތަކަކީ ހަރުކަށި އަދި ނުރައްކާތެރި އިންޒާރުތަކެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭއިރު، އިންޑިއާ އާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ އޮބްޒާވަރުން ވެސް ވަނީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފަ އެވެ.
މި ކަން ގިނަބަޔަކު ކުށްވެރިކުރާ އެންބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ އެޓޮމިކް ހަކަތައިގެ ދާއިރާއަށް އިންޑިއާ ކުރި ދަތުރުގެ އަސްލަކީ ކެނެޑާ ކަމަށްވުމެވެ. 1950 ގެ އަހަރުތަކުގައި އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ނިއުކްލިއާ ރިއެކްޓަރު ކަމަށްވާ އަޕްސަރާ އަކީ ކެނެޑާގެ އެހީގައި ހަދާފައިވާ ރިއެކްޓަރެކެވެ. ކެނެޑާއިން އިންޑިއާއަށް ނިއުކްލިއާ ރިއެކްޓަރު ފޯރުކޮށްދީ، ނިއުކްލިއާ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިންޑިއާގެ ސައިންސްވެރިން ތަމްރީނު ކުރުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި އެވެ. މި އެއްބާރުލުމުގެ ސަބަބުން އިންޑިޔާގެ ނިއުކްލިއަރ ހަކަތައިގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ބިންގާ އެޅިގެން ދިޔައެވެ.
އިންޑިޔާގެ ޓީވީތަކުން ދޭ އިންޒާރުތަކަކީ މިތާރީޚީ ގުޅުމާއި ފުށޫ އަރާ އިންޒާރުތަކެއް ކަމަށް ފެންނައިރު، ނިއުކްލިއަރ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސުލްހަވެރި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްބަސްވުންތަކަށްވެސް މިކަން ފުށުއަރައެވެ.
ޓީވީ ޗެނެލްގެ މި އިންޒާރުތަކަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އަދި ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައި ނުވާއިރު، އެ ސެގްމަންޓުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަކީ ހަމައެކަނި އެ ޓީވީ ޗެނެލް ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ. ހަގީގަތުގައި ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގައި އިންޑިއާއިން އަބަދުވެސް ގެންގުޅެނީ އިސްވެ އެކަން ނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތެއް ކަމަށްވާއިރު، ނިއުކްލިއާ ޓެކްނޮލޮޖީ ސުލްހަވެރި ބޭނުންތަކަށް ނޫން ގޮތަކަށް ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިންޑިއާ އިން ވަނީ ދީފައެވެ.
އިންޑިއާގެ ޓީވީތަކުން ދޭ އިންޒާރުތަކަށް ބޮޑުވަޒީރު ޓްރޫޑޯ ހިމެނޭ ގޮތަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ލީޑަރުން އަދި ރަސްމީ ޖަވާބެއް ނުދެއްވަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ހާދިސާއަކީ، ދުނިޔޭގެ ނާޒުކު މައްސަލަތަކާއި، ޚާއްޞަކޮށް ނިއުކްލިއަރ ޤާބިލުކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގެ ވަށައިގެން ޒިންމާދާރު އަދި މަޢުލޫމާތު ހުރި ވާހަކަތައް ދެއްކުމުގެ މުހިންމުކަން ހަނދާންކޮށްދޭ ހާދިސާއެކެވެ.

މުޅި ދުނިޔެ ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާއިރު، އިންޑިޔާ ސަރުކާރާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ލީޑަރުން މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާ މިކަން ޙައްލުކުރައްވައި، ނިއުކްލިއަރ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސުލްހަވެރި އަދި ޒިންމާދާރު ބޭނުންހިފުމަށް އެޤައުމުން ޢަޒުމް ކަނޑައަޅުއްވާނެ ގޮތް ބަލަން ޖެހެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ