Saturday 13th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އިންޑިއާ

ކެނެޑާގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންޑިއާއިން ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލައިފި

ކެނެޑާގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެން މީގެފަހުން އާ ވިސާ ދިނުން އިންޑިއާއިން މެދުކަނޑާލައިފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ، ނިއު ދިއްލީއާ ގުޅުވައި، ސިކް ލީޑަރު މަރާލުމުގައި އިންޑިއާގެ އަތެއްވާކަމަށް ކުރެއްވި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އުފެދުނު ނުތަނަވަސްކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހޫނުވެ އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ބުނީ ޓްރޫޑޯ ކުރެއްވި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ކެނެޑާއިން ވަކި މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެކަން ކޮށްދެވިއްޖެނަމަ އެކަން ބަލަން ނިއު ދިއްލީން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށެވެ.
ކެނެޑާއިން މިކަން ހާމަކޮށްފައި މިވަނީ ބައެއް ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އިންޒާރުތައް ލިބުމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި ހުންނަ ކެނެޑާގެ ހައިކޮމިޝަނުން އެ ގައުމުގައި މުވައްޒަފުން ތިބުން ވަގުތީ ގޮތުން "އެޑްޖަސްޓް" ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނިކޮށެވެ.
ނަމަވެސް އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު އަރިންދަމް ބަގްޗީ ވިދާޅުވީ އޮޓާވާއިން އިންޑިއާގައި ހުންނަ އެގައުމުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ އަދަދު މަދުކުރުމަށް އަންގާފައިވަނީ ދެ ގައުމުގެ މިޝަންތަކުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ގެނައުމަށް ކަމަށެވެ.

ބަގްޗީ ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއިން ކެނެޑާގެ ރައްޔިތުންނަށް އާ ވިސާ ދޫކުރުން މެދުކަނޑާލީ ކެނެޑާގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ ކޮންސިއުލޭޓްތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް "ސަލާމަތީ ނުރައްކާތަކެއް" ކުރިމަތިވެފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާއިން އެފަދަ ސަލާމަތީ ނުރައްކާތަކުގެ ބާވަތުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް އަދި ތަފްސީލެއް ދީފައި ނުވާއިރު، ކެނެޑާގެ ޕަބްލިކް ސޭފްޓީ މިނިސްޓަރު ޑޮމިނިކް ލެބްލާންކް ބުދަ ދުވަހު ރައްދު ދެއްވައި ވިދާޅުވީ ކެނެޑާއަކީ ރައްކާތެރި ގައުމެއް ކަމަށެވެ.
"ކެނެޑާގައި ހުންނަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހައިކޮމިޝަނާއި ކޮންސިއުލޭޓްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ސަލާމަތީ ނުރައްކާތައް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންގެ އާންމު މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި،" ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަފުތާއަކު ބޭއްވި ބްރީފިންގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބަގްޗީ ވިދާޅުވި އެވެ.
"އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހައިކޮމިޝަނާއި ކޮންސިއުލޭޓްތަކަށް ވަގުތީ ގޮތުން ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސް ނުކުރެވޭ،" ސަލާމަތީ ކަންކަން ގަވާއިދުން މުރާޖައާ ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ