Saturday 13th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މެމްބަރު އަހްމަދު ސަލީމް (އޭދަފުށީ)

ރައީސް އިބްރާހިމްއަކީ ކަނޑައެޅިގެން ހުރި ކަނޑު ކޮހެއް: ސަލީމް

ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަކީ "ކަނޑައެޅިގެން ހުރި ކަނޑު ކޮހެއް"ކަމަށް ޕީޕިއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަދި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަލީމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕެއިނަށް ބ. ކަމަދޫއަށް ވަޑައިގެން ރޭ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

މެންބަރު ސަލީމްގެ ވާހަކަފުޅު ފެއްޓެވީ ރައީސް އިބްރާހިމްގެ ވެރިކަން ސިފަކުރައްވާ ޅެން ބައިތެއް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

"ބަލާއޭ ގައުމަށް މެދުވެރިވީ ސަލާމަތް މީހަކު ވިޔަނުމެދީ


ހަލާކާ ގެއްލުމާ ދީގެން މި ގައުމުގެ އަބުރޭ ދުއްވާލީ" ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
މިކަން ފާހަގަކުރައްވާ ދިވެހި ގައުމު ހަލާކު ނުކޮށްލުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ވަސިއްޔަތްކޮށް ސަލީމް ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަކީ މި ގައުމަށް ޖެހިފައި ހުރި ބޮޑު ބަލާއެއް ކަމަށެވެ.

"ކޮން އަނިޔާއެއްތޯ މީހުންނަށް ނުދެނީ، ހެސްކިޔާފައި މީހުންނަށް އަނިޔާ ދެމުން އެ ދަނީ" ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަލީމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހިމްގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރު ރާއްޖޭގެ ދެބައިކޮޅު އެއްބައި މީހުންނަށް ނަފްސާނީ ބަލި ޖައްސާފައިވާކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި ހުދު އެމަނިކުފާނުގެ ކައިރީގައި އުޅޭ މީހުންނަށްވެސް ބިރު ދައްކަވަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ނުދެކެން މިވަރުގެ ގަމާރެއް ވެރިކަމަށް އައި، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް، ގަމާރެއް ވެއްޖެއްޔާ ބުނެވޭނީ ގަމާރެކޭ، ކަނޑު ކޮހެއް ވެއްޖެއްޔާ ބުނެބޭނީ ކަނޑު ކޮހެކޭ، ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ހުރި ކަނޑު ކޮހެއް މިއީ" ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ދިން ވެރިއަކީ ރައީސް އިބްރާހިމްކަމަށެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ