Wednesday 29th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޑރ.ޝަހީމް އަލީ ސައީދު

ޑރ. މުޢިއްޒުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އަނިޔާވެރި ވެރިއެއްގެ އިލްޒާމު އަޅުވާނެ ޖާގައެއް ނެތް: ޑރ.ޝަހީމް

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ވެރިކަމެއްގައި އަނިޔާ އިއާދަވާނެ ކަމަށް ބުނެ ވާދަވެރިން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.
ޑރ.ޝަހީމް މިހެން ވިދާޅުވީ ބ.ކަމަދޫގައި މިރޭ ބޭއްވި ޑރ.މުޢިއްޒުގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައެވެ.
''އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކޮން އިރަކުތޯއޭ އަނިޔާކުރީ.''
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު

ޑރ.ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އެފަދަ އިލްޒާމެއް ޑރ.މުޢިއްޒުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އަޅުވާނެހައި ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށާއި ވާދަވެރިން އެފަދަ ވާހަކަތައް ދައްކަނީ ދައްކާނެ އިތުރު ވާހަކައެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ގޮތް ހުސްވެގެން ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން އެ ކަންކަމުގެ ފިތުނައިގައި ނުޖެހި ރައްޔިތުން އެއްބައިވަންތަވެ ޑރ.މުޢިއްޒު މި އިންތިޚާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ޑރ.ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ.މުޢިއްޒަކީ މި ޒަމާނުގެ ތައުލީމު ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްދެއްވި ތަރައްގީގެ ތަސައްވުރު ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދިނުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރު އަދާކުރެއްވި ވަޒީރަކީ ވެސް ޑރ. މުޢިއްޒު ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ގިޔާދަތުގައި ދިވެހިންނަށް ފެނިގެންދާނީ ފާގަތިކަމާއި ކުރިއެރުން ކަމަށާއި ދިވެހި ދައުލަތް ދަތުރުކުރަމުން ދާނީ އާ އުސްމިންތަކަކަށް ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ