Friday 24th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު

އަނެއްކާވެސް އިންޑިއާއިން ލޯނު ނަގަން އުޅޭތީ ސައީދުގެ ކަންބޮޑުވުން!

އިންޑިއާއިން 194 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނުވަތަ 3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އިންޑިއާގައި އެދުމާއި ގުޅިގެން ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ ސައީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ވެރިކަން ނިންމުމަކީ ގައުމީ ވާޖިބަކަށް ވަނީ މިފަދަ ސަބަބުތަކާ ހެދީކަމަށެވެ.

"އިބޫގެ ވެރިކަން ނިއްމުމަކީ ޤައުމީވާޖިބަކަށް ވަނީ މިހެންވެ! 2020އިން ފެށިގެން ޚަރަދަށް ޒިއްމާވުމުގެ ޤާނޫނު އޮތީ ތަޅުއަޅުވާފަ. އެއަށްފަހު އައްނަނީ ގަސްތުގައި އޮޅުވާލަމުން." ސައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް އިބްރާހިމްގެ ވެރިކަމުގެ ހަތަރު އަހަރުން އެއްޤައުމަކުން 52 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނި ނަގާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެވެސް ސައީދު ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްއައިބީ)އަށް ޓީބިލް ވިއްކާކަމަށާއި ސަރުކާރުން އެސްބީއައިއާއެކު ހިންގާ މުއާމަލާތްތަކުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެމްއެމްއޭގެ ޤަވަނަރަށް ވެސް ނުލިބޭކަމަށް މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށެވެ.

އިންޑިއާ މެދުވެރިކޮށް 3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަންޏަށް ނެގުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، މިހާރުވެސް ރާއްޖެއިން އެންމެ ބޮޑު އަދަދަކަށް ދަރާފައިވަނީ އިންޑިއާއަށެވެ. އެ ޤައުމުން 42 ބިލިއަނެއްހައި ރުފިޔާގެ ދަރަނި ދިވެހި ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާއިރު އެ އަދަދުގެ ތެރޭގައި އެސްބީއައިއަށް ބޮންޑު ވިއްކައިގެން ނަގާ ދަރަނި ނުހިމެނެއެވެ. އެ ދަރަނި ސަރުކާރުން ހިސާބުކުރަނީ އެތެރޭގެ ބާޒާރުން ނަގާ ޑޮމެސްޓިކް ދަރަނީގެ ގޮތުގައެވެ.

އިންޑިއާއިން 3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަންޏަށް ނަގަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާއިރު މިއަހަރަށް ފާސްކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ ހުސްވާން ކައިރިވެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގައި ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން 5 ބިލިއަން ރުފިޔާއާއި 6 ބިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ސަޕްލިމަންޓަރީ ބަޖެޓެއް އަންނަ މަހު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އެ މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ