Wednesday 29th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޕާކިސްތާން

ޕާކިސްތާނުގައި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 8،000 އަށް ވުރެގިނަ: އދ

ޕާކިސްތާނުގައި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 8،000 އަށް ވުރެ ގިނަކަމަށް އދ.ގެ ވޯކިން ގްރޫޕަކުން ބުނެފިއެވެ.
އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގެ 54 ވަނަ ސެޝަންގައި ވޯކިން ގްރޫޕް އޮން އެންފޯސްޑް ނުވަތަ އިންވޮލަންޓަރީ ޑިސްޕިއަރެންސްއާ އެކު ބޭއްވި އިންޓަރެކްޓިވް ޑައިލޮގްގައި އެމްސްޓަޑަމްގެ އީއެފްއެސްއޭއެސް ތިންކް ޓޭންކްގެ ރިސާޗް އެނަލިސްޓެއް ކަމަށްވާ މިޝެލާ މުޓޮވްސިއޭވް މިހެން ވިދާޅުވީ ޖެނީވާގައި އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.
އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ ޕާކިސްތާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ވެރިކަމެއްގެ ދަށުގައި އަދިވެސް ނުހައްގުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލާމެދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަމިއްޔާއިން ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ސިޔާސީ އެކްޓިވިސްޓުންނާއި، ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް، ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، މަޖުބޫރުކޮށްގެން ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ހިފެހެއްޓުމާއި، ވަގަށް ނެގުމާއި، އަނިޔާކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށް އަމާޒުކޮށް، ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާމެދު އެޤައުމުން ދެކޭ ގޮތް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މުޓޮވްސިއެވް ވިދާޅުވީ، އދ.ގެ މި ވޯކިން ގްރޫޕުން ޕާކިސްތާނުގައި 800 މައްސަލަ ބެލި ނަމަވެސް، އެ ގައުމުގެ ކޮމިޝަން އޮފް އިންކުއަރީ އޮން އެންފޯސްޑް ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 8،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަމަށާއި، ޕަޝްތޫން އާއި ބަލޮޗް ގްރޫޕުން ބުނަނީ އެއީ އެތައް ހާސް މައްސަލަތަކެއް ކަމަށެވެ.
ރިސާޗް އެނަލިސްޓް އދ.އަށް ވިދާޅުވީ މި މޮޑަސް އޮޕަރޭންޑީ މިހާރު އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ޕާކިސްތާނުގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވާ މީހުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މަރާލުމަކީ ވެސް މިހާރު އެކަމަށް އިސްތިސްނާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.
ސްވިޑެންގެ ސާޖިދު ހުސައިން، ކެނެޑާގެ ކަރީމާ ބަލޮޗް، ކެންޔާގެ އަރުޝަދު ޝަރީފް އަދި ނެދަލޭންޑްސްގެ ޕާކިސްތާނުގެ ބްލޮގަރެއް މަރާލަން ކުރި ނާކާމިޔާބީއަކީ ވަރަށް ބޮޑު ބިރުވެރި މާހައުލެއްގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ މައްސަލަތަކެއް
ރިސާޗް އެނަލިސްޓް މުޓޮވްސިއެވް
"ސްވިޑެންގެ ސާޖިދު ހުސައިން، ކެނެޑާގެ ކަރީމާ ބަލޮޗް، ކެންޔާގެ އަރުޝަދު ޝަރީފް އަދި ނެދަލޭންޑްސްގެ ޕާކިސްތާނުގެ ބްލޮގަރެއް މަރާލަން ކުރި ނާކާމިޔާބީއަކީ ވަރަށް ބޮޑު ބިރުވެރި މާހައުލެއްގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ މައްސަލަތަކެއް" ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުން ދަނީ ވަރަށް ބިރުވެރި މާހައުލެއްގައި ކަމަށާއި، އެކަން އަސްކަރީ އިދާރާއިން އަދިވެސް ހަރުދަނާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވި އެވެ.
އެކަމަނާ ވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ އެތެރޭގައާއި ބޭރުގައި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އެންމެ ބޮޑު އިޙްތިރާމް ކުރުމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވައި، ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ހިންގުމަށާއި، މުޖުތަމަޢު ޑިމޮކްރަޓައިޒް ކުރުމަށް ޕާކިސްތާނަށް ބާރުއެޅުމަށް ޓަކައި، މި ކައުންސިލްގެ ނުފޫޒު އަވަސްކުރެއްވުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ