Monday 27th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ކެނަޑާ

ކެނެޑާގެ އިތުރުން އެމެރިކާއިންވެސް ހަރްދީޕް ސިންގްގެ މަރާ، އިންޑިޔާއާ ގުޅުވައިފި

އޮޓާވާ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާގައި ސިކް ލީޑަރަކު މަރާލުމުގައި އިންޑިއާގެ އެޖެންޓުން ބައިވެރިވި ކަމަށް ބެލެވޭ އިންޓެލިޖެންސަށް ކެނެޑާގެ އިތުރުން އެމެރިކާއިންވެސް އިތުބާރުކޮށްފި ކަމަށް ކެނެޑާ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ޖޫން މަހު ހަރްދީޕް ސިންގް ނިއްޖާރު، 45، މަރާލި ހާދިސާއާ ނިއު ދިއްލީގެ އެޖެންޓުން ގުޅިފައިވާ އިތުބާރު ހުރި ތުހުމަތުތަކެއް އެތެރޭގެ ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އަމަލީ ގޮތުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.
"އިއްޔެ އާންމުކޮށް ހާމަކުރި ކަންކަން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެމެރިކާއާ އެކު ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ. ކެނެޑާގެ އަތުގައި ހުރި ހެކިތައް "ވަގުތުން" ހިއްސާ ކުރާނެ ކަމަށް އެ މައުލޫމާތުގެ ނާޒުކުކަމުން ނަން ނުޖެހުމަށް ޝަރުތުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކި އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.
ޓްރޫޑޯ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައިގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކުގައި ދުރުރާސްތާ ނަތީޖާތަކެއް ނުކުންނާނެ ކަމަށާއި، މި މައްސަލަ ސީރިއަސްކޮށް ބަލައި، ކެނެޑާއަށް އެ މައްސަލަ ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ.
ޓްރޫޑޯގެ ވާހަކަތައް އިންޑިއާއިން ވަރަށް އަވަހަށް ދޮގުކޮށް، ކެނެޑާގެ ޑިޕްލޮމެޓަކު އިންޑިއާއިންވަނީ ބޭރުކޮށްފައެވެ. ކެނެޑާއިންވެސް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ އިންޓެލިޖެންސްގެ އެންމެ އިސް ބޭފުޅަކު ވަނީ ކެނެޑާއިން ބޭރުކޮށްފައެވެ.
މި މައްސަލައަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ހީނަރުވެފައިވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުމަށް އަނެއްކާވެސް ބުރޫއެރުމެއް ކަމަށާއި، ކެނެޑާގައި ސިކް ވަކިވެގަތުމުގެ ހަރަކާތާ ގުޅިގެން ނިއު ދިއްލީއިން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
ޓްރޫޑޯގެ ކުރީގެ ފޮރިން ޕޮލިސީ އެޑްވައިޒަރު އަދި ޔުނިވާސިޓީ އޮފް އޮޓާވާގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އެފެއާޒްގެ ޕްރޮފެސަރު ރޮލޭންޑް ޕެރިސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މައްސަލަ ހައްލުކުރާއިރު ދެ ސަރުކާރުގެ މެދުގައި އާދައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރަން އުނދަގޫވާނެ އެވެ.
އެމެރިކާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ކެނެޑާގެ ތަހުގީގަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.
މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރީގެ މަޝްވަރާތަކަށް ފިނިމަޑުޖެހުމެއް އައިސްފައިވާއިރު، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކެނެޑާއިން ވަނީ އޮކްޓޫބަރު މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮޑު ވިޔަފާރީގެ މިޝަން ހުއްޓާލާފައެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ