Sunday 3rd Mar 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އިންޑިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ކެނެޑާގެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓެއް އިންޑިއާއިން ފައިބަން މޯދީގެ ސަރުކާރުން އަމުރުކޮށްފި

ކެނެޑާއިން އިންޑިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުރި ކެނެޑާގެ މަތީ ފަންތީގެ ޑިޕްލޮމެޓެއް އިންޑިއާއިން ފައިބަން މޯދީގެ ސަރުކާރުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ކުރު ބަޔާނެއްގައިބުނީ ކެނެޑާއިން އިންޑިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މިއަދު ހާޒިރުކޮށް އިންޑިއާއަށް ކެނަޑާއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނެވި މަތީ ފަންތީގެ ޑިޕްލޮމެޓެއް އިންޑިއާއިން ބޭރުކުރަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމިކަން އަންގާފައި ވާނެކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޑިޕްލޮމެޓު އިންޑިއާ އިން ފުރައިގެން ދިއުމަށް ވެސް ވަނީ އަންގާފަ އެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މި ނިންމުމުން ދޭހަވާ އެއްކަމަކީ އިންޑިއާގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް އިންޑިއާގައި ތިއްބަވާ ކެނަޑާ ޑިޕްލޮމެޓުން ވަދެވަޑައިގަންނަވާތީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ކަންބޮޑުވާ މިންވަރު ކަމަށެވެ. އަދި ކެނަޑާ ޑިޕްލޮމެޓުން އިންޑިއާއާ ދެކޮޅު ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާތީ އޮތް ނުތަނަވަސްކަން އެ ނިންމުމުން ފެންނަ ކަމަށެވެ.

ކެނެޑާގެ ސަފީރު އިންޑިއާއިން ފޭބުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާއިރު، އިންޑިއާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާއިން ކެނެޑާ ރައްޔިތަކު އެ ޤައުމުގައި މަރާލާފައިވާކަމަށް ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު އިއްޔެ ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އަދި އެކަމުގައި ބައިވެރިވާ އިންޑިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓަކު މިހާރުވަނީ ކެނެޑާއިން ބޭރުކޮށްފައި ކަމަށްވެސް ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
އެހެންކަމުން އިންޑިއާގެ މިނިންމުމަކީ ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން އެޅި ބަދަލު ހިފުމުގެ ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
އިންޑިއާއާއި ކެނެޑާގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތަކަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އައިސްފައިވާއިރު، އިންޑިއާ ދަރިކޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކޮމިއުނިޓީ އޮންނަ ކެނެޑާގެ އާބާދީގެ 40 މިލިއަން މީހުންގެ ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 1.4 މިލިއަން މީހުން ހިމެނޭ ކެނެޑާއިން ވަނީ އިންޑިއާއާއެކު ވިޔަފާރީގެ މަޝްވަރާތައްވެސް މެދުކަނޑާލާފައެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ