Sunday 23rd Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ސައުދީ އަރަބިއްޔާ

މެދުއިރުމައްޗަށް އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް ޤާއިމް ކުރުން: ސައޫދީ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - މެދުއިރުމަތީގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ސުލްހަ ގާއިމުކުރުމަށް އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް ގާއިމުކުރުން ކަމުގައި ސައުދީގެ ޚާރުޖީ ވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ނެރުއްވި މުހިންމު ޑިޕްލޮމެޓިކް ބަޔާނެއްގައި ވަނީ، މި ސަރަޙައްދުގެ ފުރިހަމަ ޞުލްޙައަށް ޙައްލެއް ގެނައުމުގެ އަސާސީ އަސާސެއްގެ ގޮތުގައި، ފަލަސްޠީނުގެ ސިޔާދަތީ އަދި މިނިވަން ދައުލަތެއް އޮތުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. އަދި ފަލަސްޠީނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވައި، ސުލްހައިގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި އާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ.
ސައުދީ ހާރުޖީ ވަޒީރު މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ މެދުއިރުމަތީގައި އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނާ ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ނުތަނަވަސްކަމާއި، ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މި ސްޓޭންޑުން، އިސްރާއީލާއެކު ފަލަސްޠީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް އުފައްދައި، ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ޢަދުލުވެރި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ޙައްލެއް ގެނައުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ކުރާ މަސައްކަތް ސާބިތުކޮށްދެއެވެ.
ސަޢޫދީ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ ވާހަކަފުޅުން ދައްކުވައިދެނީ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުމަށް އޮތް އެންމެ ހަރުދަނާ މަގަކީ ދެ ދައުލަތުގެ ޙައްލެއް ކަމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި އޮތް ފުޅާ އެއްބަސްވުމެވެ. އަދި ދެފަރާތް މަޝްވަރާގެ މޭޒަށް ގެނައުމަށާއި ސުލްހަވެރި އެކުވެރިކަމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މުހިންމުކަން ވެސް މި ބަޔާނުގައި ވަނީ ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ