Monday 24th Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ހައިޓީ

ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ހެއިޓީއަށް އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ މަޝްވަރާ ތަކެއް ބާއްވަނީ

ސެންޓޯ ޑޮމިންގޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކްގެ ރައީސް ލުއިސް އަބިނާޑާ އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒްއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ހެއިޓީއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ނިންމާފައި މިވަނީ ހެއިޓީއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމާއި ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމާއި ގުޅިގެން އިންސާނީ ކާރިސާތައް އިތުރުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކާއި ހެއިޓީއާ ދެމެދު އޮންނަ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮންނަތާ އެތައް ހަފުތާއެއް ވެފައިވާއިރު، ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ވަނީ ހުރަސް އެޅިފައެވެ.

ރައީސް އަބީނާދަރު ވަނީ މި ގޮންޖެހުންބޮޑު ދަނޑިވަޅުގައި ހެއިޓީއަށް އެހީތެރިވެ، އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އދ.ގެ ޗީފް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒްއާ އެކު ބާއްވާ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ބޭނުންވާ ލޮޖިސްޓިކް ގޮންޖެހުންތަކާއި ޑިޕްލޮމެޓިކް މަސައްކަތްތަކަށް ހައްލެއް ލިބި، ބިންހެލުމުގައި ގެއްލުން ލިބުނު ސަރަހައްދަށް ވަގުތުން އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، އިންސާނީ ކާރިސާތަކުން އަރައިގަތުމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއްބާރުލުމާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި، ހައިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށާއި، ފުޅާ ސަރަޙައްދުގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް ޙައްލުތައް ހޯއްދެވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެކަމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ