Sunday 3rd Mar 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އެޕަލް

އައިފޯން 15 ގެ މޮޑެލްތަކަކީ މިހާތަނަށް ނެރުނު އެންމެ އަވަހަށް ޗާޖްކުރެވޭ އައިފޯން

އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފްލެގްޝިޕް މޮޑެލްތައް ކަމަށްވާ އައިފޯން 15 އަދި އައިފޯން 15 ޕްރޯ އަކީ މިހާތަނަށް ނެރުނު އެންމެ އަވަހަށް ޗާޖްކުރެވޭ އައިފޯން ކަމުގައި އޮންލައިން ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެފިއެވެ.
އައިފޯން 15 ގެ ސީރީސްތައް 27 ވޮޓް އާ ހަމައަށް ޕީކް ޗާޖިން ކެޕޭސިޓީއާ އެކު،ޗާޖް ކޮށްލެވޭއިރު، މި ސްމާޓްފޯންތަކަކީ އަދި މިހާތަނަށް އެޕަލް އިން ނެރުނު އެންމެ ފުރިހަމަ ސްމާޓްފޯން ސީރީސް ކަމުގައި ތަޖްރިބާ ކާރުން ވިދާޅުވެއެވެ.
ޗާޖިން ސްޕީޑަށް ބޮޑު އަޕްގްރޭޑެއް ލިބުމުން މި ޑިވައިސްތައް ޗާޖް ކުރަން ނަގާ ވަގުތު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ. ބިޒީ ޝެޑިއުލްތަކުގެ ތެރޭގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތެކެވެ.
އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތަކަށް މާކެޓްގައި ބޮޑުތަރުޙީބެއް ލިބެމުންދަނީ މިފަދަ ސަބަބުތަކާއެކުއެވެ.
އައިފޯން 15 އަދި އައިފޯން 15 ޕްރޯގެ ޗާޖިން ކެޕޭސިޓީ ހަލުވިވުމުން ޔޫޒަރުންނަށް ލިބޭ ފަސޭހަތަކުގެ އިތުރުން، ޗާޖިން ޓައިމްސް ކުރުކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ ތިމާވެށްޓަށް އޮތް ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ވެސް ގުޅެ އެވެ.
އައިފޯންގެ މި އާ މޮޑެލްތައް ރަސްމީކޮށް ތައާރަފް ކޮށްފައިވާއިރު، އެ މޮޑެލްތަކުގެ ހަލުވި ޗާޖިން ސްޕީޑް ހާމަވުމުން މޮބައިލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި އެޕަލްގެ ޝަރަފު އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެން ދެ އެވެ.
ބައެއް ގައުމުތަކުގައި މިހާރުވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް މި ޒަމާނީ ޑިވައިސްތައް ތަޖްރިބާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާއިރު، މިފުރުޞަތު ނުލިބޭ މީހުންނަށް ވެސް ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި އައިފޯން 15 ގެ ތަޖުރިބާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ