Sunday 25th Feb 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އެޑްވަޓޯރިއަލް

ސިންގަޕޫރުގެ މޮޅު އެނާޖިއޯ ބުރޭންޑްގެ ބެޓެރި އިންޒާ ކޮމްޕެނީން މިހާރު ލިބެންއެބަ ހުރި!

ސިންގަޕޫރުގެ މޮޅު އެނާޖިއޯ ބްރޭންޑުގެ ޖެނެރޭޓަރު ބެޓަރީ ލޯންޗު ޕިކަޕު އަދި ކާރު ބެޓަރީ އަދި އެހެނިހެން ބެޓަރީ އިންޒާ ކޮމްޕެނީއިން ރާއްޖެއިން މިހާރު ލިބެން އެބަ ހުއްޓެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި އިންޒާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން އަންނަނީ ފެށުނީއްސުރެ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި، ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ) އާއި ލޯކަލް ކުންފުނިތަކާއި ރިސޯޓްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތް ދެމުންނެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނިގޮތުގައި ރެގިއުލާ ކްލައިންޓުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑެތި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިތަކާއި އެސްއޯއީތައް ހިމެނުމަކީ އެ ކުންފުނިން ފަހުރުވެރިވާކަމެއްކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފުރިހަމަ ތަޖުރިބާއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަކީ އެ ކުންފުނިން އިސްކަމެއް ދޭ ކަމެއްކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އިންޒާ ކުންފުނިން އިތުރަށް ބުނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަދި އެންމެ މަގުބޫލު ބައެއް ބްރޭންޑްތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިންނާއި ޑިސްޓްރިބިއުޓަރުންނާ އެކު ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް އެ ކުންފުނިން އުފައްދާފައިވާނެކަމަށެވެ.

އިންޒާ ކުންފުނިން ބުނިގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏަކީ އެނާޖިއޯ ބްރޭންޑްގެ ބެޓެރީއާއި ލިޔޯޗް ބްރޭންޑްގެ ބަގީ އަދި ސައިކަލް ބެޓެރީގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެވެ. އަދި ޓިއަންނެންގް ބްރޭންޑްގެ އައިލެންޑް ޕިކަޕް ބެޓެރީ އާއި ލެކްސޯ ބްރޭންޑްގެ ބެޓެރީ ވެސް އެކުންފުނިން ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފެމެޓެލް ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތަކާއި އެޗްޕީއެލް ފަންކާގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރަކީ ވެސް އެއީކަމަށާއި އެ އުފެއްދުންތަކުގެ އިތުރުން އިލެކްޓްރިކް ކޭބަލް، ސޮކެޓް، ސާކިޓް ބްރޭކަރު، ލައިޓިންއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި އަދި އާންމު ހާޑްވެއާ އައިޓަމްތައް ވެސް އެކުންފުނިން ލިބޭނެކަމަށް އިންޒާ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މިތަކެތީގެ އިތުރުން ބެއަރިންގް އާއި ފިލްޓަރު ކަހަލަ ސްޕެއާ ޕާޓްސްވެސް އެ ތަނުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

އިންޒާގެ ޝޯރޫމްއިން މި ހުރިހާ އައިޓެމްސްތަކެއްވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އެ ޝޯރޫމު ހުންނަނީ ކަރަންކާމަގު ހ.ހުދުތަރި ގްރައުންޑް ފްލޯގައެވެ. ގުޅޭނެ ނަންބަރުތަކަކީ 9967474 އަދި 7770420 އެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ