Friday 22nd Sep 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޕާކިސްތާން

ޕާކިސްތާނުގެ އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާނެތް މީހުން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް

ޕާކިސްތާނަށް ކުރިމަތި ވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ މަސައްކަތު އާބާދީގެ ތެރެއިން ވަޒީފާނެތް މީހުން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މިއަހަރު އަރާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކޮށްފިއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި ވަޒީފާ ނެތް މީހުންގެ އަދަދު މިއަހަރު 5.6 މިލިއަނަށް އަރާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ 2021 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 1.5 މިލިއަން އިތުރު އަދަދެކެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް ލޭބާ އޯގަނައިޒޭޝަން (އައިއެލްއޯ) ގެ ރިޕޯޓާ ހަވާލާދީ ނިއުސް ޑެއިލީގައި ބުނެފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަމުން ޕާކިސްތާނުގެ ލޭބާ މާކެޓް އަދިވެސް މުޅިން ރަނގަޅު ވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އަންހެނުންގެ ވަޒީފާ ނެތް މީހުންގެ ނިސްބަތް 11.1 އިންސައްތައަށް އަރާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އައިއެލްއޯގެ އަންދާޒާތައް ދައްކާ ގޮތުން 2023 ވަނަ އަހަރު ޕާކިސްތާނުގެ ވަޒީފާއާއި އާބާދީގެ ރޭޝިއޯ ވަނީ ކްރައިސިސްގެ ކުރިން އޮތް ޓްރެންޑް ލައިންއަށް ވުރެ 47.6 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ދަށްވެފަ އެވެ. "ޕާކިސްތާނަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާއިރު، ޕާކިސްތާނުގެ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބާޒާރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އިންފޯމަލިޓީ އިތުރުވެ، ހިޖުރަކުރުން ވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އައި.އެލް.އޯ.ގެ ހަތަރުވަނަ ޑިސެންޓް ވޯކް ކަންޓްރީ ޕްރޮގްރާމް (ޑީޑަބްލިއުސީޕީ) މެދުވެރިކޮށް، މަސައްކަތްތެރިންނާއި ދަތިހާލުގައި އުޅޭ ވިޔަފާރިތަކުގެ ޙާލަތު ޙައްލުކޮށް، މި ދަތި ދަނޑިވަޅުގައި އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ޙައްލުތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ،" ޕާކިސްތާނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އައިއެލްއޯގެ ކަންޓްރީ ޑައިރެކްޓަރ ގެއިރް ޓޮންސްޓޯލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު ކުރިމަތިވި "ނޯ ކްރައިސިސް ކޮންފެކްޓިވް ސިނާރިއޯ" އާ އަޅާބަލާއިރު، 2022 ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާގެ އަދަދުތައް ހުރީ1.8 މިލިއަން ދަށްކޮށެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރު އަންދާޒާކޮށްފައިވާ "ޖޮބްސް ގެޕްސް" 2.4 މިލިއަން އަށް އިތުރުވާނެ އެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެންބޮޑުވުމާއި، މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން، ޕާކިސްތާނުގެ އިޤްތިޞާދަށް ނޭދެވޭ ކުރިއެރުމާއި، އިންފްލޭޝަނަރީ ޕްރެޝަރުތައް ކުރިމަތިވެ، ވިޔަފާރިތަކާއި ގޭބިސީތަކަށް ކުރިމަތިލާން ދަތިވަމުން އެބަދެއެވެ.
ޕާކިސްތާނުގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުނީ ޖޫން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ނިމުނު މާލީ އަހަރު ޕާކިސްތާނުގެ ޖުމްލަ ދަރަންޏާއި ދަރަނި 29 އިންސައްތަ އިތުރުވެ 56.21 ޓްރިލިއަން ރުޕީސްއަށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ބޮޑެތި ދަރަނިތަކެއް ނަގާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކަމަށް ޑޯން އިން ބުނެއެވެ.
ފާއިތުވި އަހަރު ނިމުނުއިރު ޕާކިސްތާނުގެ ދަރަންޏާއި، އެތެރޭގެ އަދި ބޭރުގެ ދަރަނި 77.104 ޓްރިލިއަން ރުޕީސްއަށް އަރާފައިވާއިރު، އޭގެ ކުރީ އަހަރު އެ އަދަދު ވަނީ 59.772 ޓްރިލިއަން ރުޕީސްއަށް އަރާފައެވެ.

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް ޕާކިސްތާން (އެސްބީޕީ)ގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން 2022/2023 ވަނަ އަހަރު ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން ޖުމްލަ ދަރަންޏާއި ދަރަނި ވަނީ އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ 89.7 އިންސައްތައަށް ވުރެ 91.1 އިންސައްތައަށް އިތުރުވެފައެވެ.

ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުން ކޮމާޝަލް ލޯނުދޭ ފަރާތްތަކާއި މަލްޓިލޭޓަރަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާއި ޕެރިސް ކްލަބާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުން ލޯނު ނަގަނީ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ފޫބެއްދުމަށާއި ކަރަންޓް އެކައުންޓުގެ ފަރަގުތަކަށް ފައިނޭންސް ކުރުމަށާއި ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ރިޒާވް ހެދުމަށެވެ.
ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ބޮޑުވެ، ބޭރުގެ ބޮޑެތި އިންފްލޯތައް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ޑޮމެސްޓިކް ފަންޑިންއަށް އޮތް ޕްރެޝަރު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ