Friday 21st Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަދީބް

އަދީބާއެކު ސިންގަޕޫރަށް ފޮނުވި ފުލުސް މީހާ ރާއްޖެއަށް އަތުވެއްޖެ

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ފަޅު ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައި އެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވިކަމަށް ޝަރީޢަތުގައި އެއްބަސްވެ ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވަނިކޮށް ބޭސްފަރުވާއަށް ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުވައިލި ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަޙްމަދު އަދީބާއެކު، ސިންގަޕޫރަށް ދިޔަ ފުލުސް އޮފިސަރު ރާއްޖެއަށް އަނބުރާ އަތުވެއްޖެއެވެ.

ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވީ ނަމަވެސް ހުކުމް ކުރި ފަހުން ގޭގައި ހުންނެވި އަދީބު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭނާއަށް އެއިރު ހުއްދަދީފައިވަނީ 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ފަހުން އޭނާގެ ބޭސްފަރުވާއަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ހޭދަވާނެކަމަށް ބުނެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ އެންގެވުމަށް އޭނާ ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭރުގައި ހުންނަން ދިން މުއްދަތުވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ.

އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނީ އޯގަސްޓު މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި ދިޔައިރުވެސް އަދީބު ރާއްޖެއަށް އަނބުރާ އައިސްފައިނުވެއެވެ. އަދީބު ނައިސް 29 އޯގަސްޓު ފާއިތުވި ފަހުން ސަރުކާރުން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެކަމުގައި އެއްވެސް ބަހެއް ބުނެފައިނުވެއެވެ.

ބޭސްފަރުވާއަށްކަމުގައި ބުނެ އަދީބު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަން ސަރުކާރުން ހުއްދަދޭން ނިންމީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ ޚިޔާނާތުން ރައީސް އިބްރާހީމަށް ފައިސާ ލިބުނުކަން ހާމަކޮށް ރައީސް އިބްރާހީމުގެ މައްޗަށް އެ މައްސަލާގައި ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކުގެ ހަގީގަތް ހާމަކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭނާ ރައީސަށް ބިރުދައްކަވައިގެންކަން އިތުބާރުކުރެވޭ މަސްދަރުތަކުން "ދިޔަރެސް"އިންވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ.

އަދީބު ފުރުވައިލިއިރު ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ސިންގަޕޫރަށް ފޮނުވައިލަނީ އަނބުރާ އޭނާ ގެނެވޭނެ ހުރިހާ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސައިގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާއާއެކު ފުލުސް އޮފިސަރެއް އޭނާއާއެކު ސިންގަޕޫރަށް ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް "ދިޔަރެސް"އަށް އިތުބާރުކުރެވޭ މަސްދަރުތަކުން ކަަށަވަރުވެފައިވާ ގޮތުގައި އަދީބާއެކު ސިންގަޕޫރަށް ފޮނުވި ފުލުސް އޮފިސަރު މިހާރު ރާއްޖެއަށް އަނބުރާ އަތުވެއްޖެއެވެ.

އަދީބާއެކު ސިންގަޕޫރަށް ފޮނުވި ފުލުސް އޮފިސަރު ރާއްޖެއަށް އަނބުރާ އައިސްފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގައި ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް އެ އިދާރާގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލުންނަށް ތަކުރާރުކޮށް "ދިޔަރެސް"އިން މެސެޖުކުރުމުން އެއިން މެސެޖަކަށް އެބޭފުޅުން ޖަވާބުނުދެއްވާތީ އެ އިދާރާގެ ބަހެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ