Sunday 23rd Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ރައީސް ނަޝީދު

ނިޒާމީ ވޯޓުގެ މަޝްވަރާއަށް ރައީސް ނަޝީދު ރައީސް ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން އެމަނިކުފާނާ މާފުށީގައި ބައްދަލު ކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ކާނިވަލު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ދޮންމަނިކު ސްކައި ވިއު ރެސްޓޯރެންޓުގައި މިއަދު ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާމެދު މަޝްވަރާތަކެއް ފަށާފައިވާއިރު ރައީސް ނަޝީދު އެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލެއް ގެންނައިރުގައި ރައީސް ޔާމީނާ އެކަމުގެ މަޝްވަރާކުރުން ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ މަޝްވަރާއަށް މާދަމާ މާފުށްޓަށް ދިޔުމަށް މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމުގެ އަރިހުގައި ދަންނަވައިފައިވާނެކަމަށާއި ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ރައީސް ޔާމީން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް އެ ބައްދަލުވުމުގައި އޮޅުންފިލުއްވާނޭ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލެއް ގެންނަން 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރީގައި އެ ވޯޓު ނެގުމުގައި ރައީސް ޔާމީން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް އޮޅުފިލުވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށާއި އެކަމުގައި އެހީތެރިވެދެވެން އޮތް ގޮތެއް އޮތް ނަމަ އެކަމެއްވެސް އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން އެމްޑީޕީން ގޮތެއް ނިންމަންދެން މަޑުކޮށްގެން ތިބުމަކީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށާއި ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.
އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ނިޒާމީ ބަދަލާއި ގުޅިގެން ޕީޕީއެމްއާ ވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެ ޕާޓީއާ އެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތައް ހުއްޓުމަކަށް އައީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން އެ ޕާޓީ އިން އިއުތިރާޒުކުރާތީ ކަމަށެވެ.
"ޕީޕީއެމް އިން ޑިމޮކްރެޓުން ގާތުގައި ބުނެފައި އޮތީ، އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް އެބޭފުޅުން އެއްބަހޭ. އެހެން ނަމަވެސް އެއްޗެއްގައި ސޮއި ކުރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ބޭފުޅުން އިއުތިރާޒުކުރޭ،" އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ