Monday 27th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މޮރޮކޯ

ބިންހެލުމުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް މޮރޮކޯގެ ރަސްގެފާނު ލޭ ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

މޮރޮކޯގެ ރަސްގެފާނު މުޙައްމަދު ހަވަނަ، ބިންހެލުމުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ޓަކައި ލޭ ހަދިޔާކުރެއްވިއެވެ. ރަސްގެފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދަށް ދާދި ފަހުން އައި ބިންހެލުމުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އުއްމީދާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގެ އަލިކަމެއް ލިބުނެވެ.
މޮރޮކޯގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އައި ބިންހެލުމުގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވި އެވެ. ރަސްގެފާނު މުޙައްމަދު ހަވަނަ، މި ކާރިސާއަށް އިޖާބަދެއްވައި، ވަސީލަތްތައް ހޯއްދަވައި، ގެއްލުން ލިބުނު މުޖުތަމަޢުތަކާއެކު ތިބުމަށް އަމިއްލަ ވަޢުދުވެ ވަޑައިގަތުމުގައި އެއްވެސް ވަގުތެއް ބޭކާރުނުކުރެއްވިއެވެ.
ރަސްގެފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި، ސަލާމަތްވި މީހުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި، އެމީހުންގެ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އާއިލާގެ މެމްބަރުން ގެއްލުނު އާއިލާތަކަށް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވުމުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރެއްވި އެވެ. ރަސްގެފާނު އެ ސަރަޙައްދަށް ވަޑައިގެންނެވުމަކީ ސަލާމަތްވި މީހުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއި ހިތްވަރެއް ލިބިގެންދިޔަ ކަމެއް ކަމަށްވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ކާރިސާއަށްފަހު ދިރިއުޅުން މަތިން ފޫހިވެފައެވެ.
ރަސްގެފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގެ އެންމެ ހިތްގައިމު އެއް ކަމަކީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރަމްޒީ އަމަލެއްގެގޮތުން ރަސްގެފާނު މުޙައްމަދު ހަވަނަ، ލޯކަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކުން މަދުވަމުންދާ ލޭގެ ސަޕްލައި ތައް އަލުން ފުރުއްވުމަށް ޓަކައި އަމިއްލަ ލޭ ހަދިޔާކުރެއްވުމެވެ. މި އިޝާރާތުން ހާމަވެގެން ދިޔައީ ޙާލަތުގެ އަވަސްކަމާއި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރަސްގެފާނު ދެއްވާ އަހައްމިއްޔަތުކަމެވެ.
ރަސްގެފާނު މުހައްމަދު ހަވަނަ ވަނީ ބިންހެލުމުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އިއުލާނު ކުރައްވައި، ގެތަކާއި އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް އާރާސްތުކުރުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ޒަހަމްވި މީހުންނަށް ބޭސްފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވެސް ނިންމަވާފަ އެވެ.
ރަސްގެފާނުގެ މި އަމަލަކީ މޮރޮކޯގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުގުމަމުން އަންނަ އަދި ގައުމީ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގައި ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފު ލިބިފައިވާ ކަމެކެވެ. މި ދަނޑިވަޅުގައި އެމަނިކުފާނު ގެންގުޅުއްވާ ވިސްނުންފުޅުގެ މިސާލަކީ ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އެމަނިކުފާނު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކާއި އޯގާތެރި ލީޑަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރެއްވި ދައުރެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ