Wednesday 4th Oct 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޑރ.މުއިއްޒު

ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވަޑައިގެން ވޯޓު ދެއްވާ: ޑރ.މުޢިއްޒު

ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހުރިހާ އެންމެންވެސް ވޯޓު ދިނުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ.

ވޯޓު ދެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަވަމުން މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންމޭޓު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަތީފު އަދި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ލީޑާޝިޕުގެ ބޭފުޅުންގެ އިލްތިމާސަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރެއްވުމަށް ކަމުގައެވެ.

"އަޅުގަނޑުވެސް އަދި އަޅުގަނޑުގެ ރަނިންމޭޓާއި ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕުންވެސް ދަންނަވަން އޮތީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރެއްވުމަށް،" ޑރ.މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމައެހެންމެ ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށް މަޑުނުކޮށް ހުރިހާ އެންމެން ކުރިއާލައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ގޮސް ވޯޓުދިނުމުގައި ބައިވެރިވުމަށްވެސް ޑރ.މުޢިއްޒު އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ. "އެބޭފުޅަކަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ވަޑައިގެން ވޯޓުދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ އެދުމަކީ. ހަތަރެއް ޖަހާއިރަކީ ވޯޓުލާ ފޮށި ބަންދުކުރާ ވަގުތު އެހެންވީމާ އެއަށްވުރެ ކުރިން ވޯޓުދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދުމަކީ އަދި އިލްތިމާސަކީ،" ޑރ.މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އިންތިޚާބަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރައްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެވެ. އެގޮތުން މި އިންތިޚާބުގައި 8 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރައްވައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޕާޓީތަކުގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ 5 ބޭފުޅުންނާއި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ 3 ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެގޮތުން ޑރ.މުޢިއްޒުގެ އިތުރަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަދި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީން ކާނަލް ރިޓަޔާޑް މުޙައްމަދު ނާޒިމް އަދި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން އިލްޔާސް ލަބީބު ވާދަކުރައްވައެވެ. އަމިއްލަ ގޮތުން ފާރިސް މައުމޫނާއި، އުމަރު ނަސީރު އަދި ޙަސަން ޒަމީލު ވާދަކުރައްވައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ހެނދުނު 8.00 ގައި ފެށިފައިވާއިރު އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ނިމޭނީ ހަވީރު 4.00 ގައެވެ. ވޯޓުލުމަށް ކިއުގައި ބަޔަކު ނެތްނަމަ މެންދުރުފަހު 4.00 ގައި ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކޮށް 4.30 ގައި ވޯޓު ގުނުން ފަށާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ