Friday 21st Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އެޕަލް

އައިފޯން 15 ސީރީޒްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޑަމީ މޮޑެލްތަކެއް ލީކްވެއްޖެ

މިއަންނަ ހަފްތާގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ އެޕަލްގެ "ވޮންޑަލަސްޓް" އިވެންޓުގައި އައިފޯން 15 ގެ އާއިލާ އޮފިޝަލް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އައިފޯން 15 އަދި އައިފޯން 15 ޕްރޯ މޮޑެލްތަކުގެ ޑަމީތަކެއް އޮންލައިންކޮށް އާންމުވެފައިވާއިރު، މި ޑަމީތަކުގެ އާ ކުލައޮޕްޝަންތަކަށް ބަލާލާއިރު، އައިފޯން 15 އަދި އައިފޯން 15 ޕްރޯ މޮޑެލްތަކުގެ ޑަމީތައް މިހާރު ވަނީ އޮންލައިންކޮށް އާންމުވެފަ އެވެ.
ލީކުވި މައިގަނޑު ޓޭކްއަވޭތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭސް އައިފޯން 15 އަދި އައިފޯން 15 ޕްލަސް އަށް ތަފާތު ފަސް ކުލަ އޮޕްޝަނާއި އައިފޯން 15 ޕްރޯ އަދި އައިފޯން 15 ޕްރޯ މެކްސް އަށް ހަތަރު ޝޭޑް ހިމެނެ އެވެ. އަދި ޗާޖު ކުރުމަށް އާ އެކްޝަން ބަޓަނަކާއި ޔޫއެސްބީ ޓައިޕް-ސީ ޕޯޓެކެވެ.
އެޕަލްއިންސައިޑާއިން ވަނީ އައިފޯން 15 ސީރީޒްގެ ޑަމީ ޔުނިޓްތަކުގެ ހޭންޑްސް އޮން ވީޑިއޯއެއް ޔޫޓިއުބްގައި ޕޯސްޓްކޮށްފަ އެވެ. ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ވެނީލާ އައިފޯން 15 އަދި އައިފޯން 15 ޕްލަސް އަށް ކަޅު، ނޫ، ޕިންކް/ރަތް، ހުދު އަދި ރީނދޫ ފިނިޝިންތައް ހިމެނެ އެވެ. އާ މިއުޓް ކުލަތައް ފެންނަނީ ކުރީގެ ކުލަތަކުގެ ހުށަހެޅުންތަކާ ޓޯންކޮށްފައިވާ މަންޒަރެވެ. އައުޓްގޯއިން އައިފޯން 14 އަދި އައިފޯން 14 ޕްލަސް ގެ މޮޑެލްތައް ބްލޫ، މިޑްނައިޓް، ޕާޕަލް، ސްޓާލައިޓް، (ޕްރޮޑަކްޓް) ރެޑް އަދި ޔެލޯ ކުލައިގެ އޮޕްޝަންތަކުން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ.
ޑަމީ ޔުނިޓްތަކުން އައިފޯން 15 ޕްރޯ އަދި އައިފޯން 15 ޕްރޯ މެކްސްއަށް ކާބައިޑް ގްރޭ، ބްލޫ، ސިލްވާ އަދި ސްޕޭސް ބްލެކް ޝޭޑްސް އަންގައިދެ އެވެ. އައިފޯން 14 ޕްރޯ މޮޑެލްތައް މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ޑީޕް ޕާޕަލް، ގޯލްޑް، ސިލްވާ އަދި ސްޕޭސް ބްލެކް ޝޭޑްސްގައި ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ފްރޭމަކާ އެކު އައިސްފަ އެވެ.
ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި އައިފޯން 15 ގެ ހުރިހާ ޔުނިޓެއްގައި ވެސް ލައިޓްނިން ކަނެކްޓަރުގެ ބަދަލުގައި ކާވްޑް އެޖްތަކާއި ޑައިނަމިކް އައިލެންޑް އަދި ޔޫއެސްބީ ޓައިޕް-ސީ ޕޯޓުތަށް ހުރެ އެވެ. އައިފޯން 15 ޕްރޯ އާއި އައިފޯން 15 ޕްރޯ މެކްސް ގައި ވެސް އާ އެކްޝަން ބަޓަނެއް ހިމަނާފައިވެ އެވެ. ރެގިއުލަރ މޮޑެލްތައް ދައްކާލަނީ ސްކޮޔަރ ސައިޒްގެ މޮޑިއުލެއްގެ ތެރޭގައި ޑުއަލް ރިއަރ ކެމެރާ ޔުނިޓަކުންނެވެ. އަނެއްކޮޅުން އައިފޯން 15 ޕްރޯ ވޭރިއަންޓްތައް ފެންނަނީ ޓްރިޕަލް ރިއާ ކެމެރާ ޔުނިޓަކުންނެވެ.
އެޕަލްގެ "ވޮންޑަލަސްޓް" ލޯންޗް ކުރުމުގެ އިވެންޓް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި އިވެންޓުގައި އެޕަލް ވޮޗް އަލްޓްރާ (ސެކަންޑް ޖެން) އާއި އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 9 ގެ މޮޑެލްތަކާ އެކު އައިފޯން 15 ސީރީޒް ނެރޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ