Sunday 3rd Mar 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މީޑިއާނެޓް

ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް މީޑިއާނެޓުގެ އެމްސް ލައިޓް އަދި އެމްއެސް ޑިޖިޓަލް ބޭނުން ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް

މީޑިއާނެޓުގެ އެމްްއެސް ލައިޓް އަދި އެމްއެސް ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް މީޑިއާނެޓާއި އުރީދޫ ނެޓްވޯކު ބޭނުންކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ލިބެމުން ދާނެކަމަށާއި ނަމަވެސް، ކަނެކްޓިވިޓީ މައްސަލަ ތަކެއް އުޅޭތީ އެހެން ނެޓްވޯކުތައް ބޭނުން ކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތަށް ބުރޫއެރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މީޑިއާނެޓުން ބުނެފިއެވެ.

ދިރާގު އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ މީޑިއާނެޓުގެ އެޕްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި މައްސަލަ އުޅޭކަން ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

މީގެކުރިންވެސް ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަރުން ވަނީ މިފަދަ ދަތިތައް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް ޓުވީޓުކޮށްފައެވެ.

ބެލެވޭގޮތުގައި ދިރާގުން ގަސްތުގައި އެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ލަސްކުރަނީއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ