Monday 24th Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ކުރިއަށް ނުދާ ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫއުތައް

އޭޕްރީލަށް ހަވާލުކުރަން ބުނި ރަސްދޫ ހައުސިން ޔުނިޓް މަޝްރޫއުގައި މިއަދު ސޮއި ކުރަނީ

މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ފަށާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނި އއ. ރަސްދޫ 50 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތުގައި މިއަދު ސޮއި ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުން އެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއި ކޮށްފައި މިވަނީ އިންތިޚާބަށް 5 ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

މި އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި އެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ޝިޔާން އެ މަޝްރޫއުއާ ގުޅިގެން ފިނޭންންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރާ ސުވާލު ކުރެއްވުމުން ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތުގެ އޭރު އޮތީ ބިޑު ހުޅުވައި އިވެލުއޭޓް ކުރެވި، ފަރާތްތަކާއި ހަވާލު ކުރުމުގެ ކުރިން ނެގޯޝިއޭޓް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ކަމަށެވެ.

އަދި ނެގޯޝިއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމައި ފަރާތަކަށް އެވޯޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ މަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާނެކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އޭޕްރިލްގައި ފަށަން ބުނި ރަސްދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް އަދި މިހާތަނަށް ފެށިފައި ނުވާއިރު ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް 5 ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް މިއަދު އެ މަޝްރޫއުގައި ސަޮއި ކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއި ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 12:00 ހާއިރުއެވެ.

ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫއުތައް ފެންނަ ހުންނަ "އައިލްސް" ވެބްސައިޓުގައިވެސް ރަސްދޫ ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ އަދި ނިމޭނެ ތާރީހެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި އަހަރާއި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައިވެސް އެ މަޝްރޫއު ހިމަނާފައި އެބަ އޮތެވެ.
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ރަސްދޫގައި ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެތަންތަން ހަދާނީ ހަތަރު ފްލޯގެ ހައުސިން ޔުނިޓުތަކެއް ގޮތަށެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ