Friday 24th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ހުކުރު ޚުތުބާ

ޚުތުބާ: މައިންބަފައިންނަކީ ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުތަކެއް!

މުސްކުޅިވެފައިވާ މައިންބަފައިންނަށް ހިދުމަތްކުރާނެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ބޮޑު ނިއުމަތެއްކަމަށާއި މައިންބަފައިންނަކީ ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުތަކެއްކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ވަނީ މައިންބަފައިންނަށް ހެޔިކޮށް ހިތުމުގެ މަތިވެރިކަމާއި މައިންބަފައިންނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތުމުގެ ނުބައިކަން ކިޔައިދީފައެވެ.

އެގޮތުން މިއަދުގެ ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި މާތް ﷲ އަށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ﷺ އަށް އަދާކުރަން ޖެހޭ ހައްގުތަކަށްފަހު ދެން އަދާކުރަން ޖެހޭ އެންމެ އިސް ހައްގަކީ މައިންބަފައިންނަށް އަދާ ކުރަން ޖެހޭ ހައްގެވެ.

އަދި ކީރިތި ޤުރުއަނާއި ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ ގެ ސުންނަތުގައި ވެސް އެކަމަށް ބާރު އަޅުއްވާފައިވާކަމަށާއި ޝަރުއީ ނައްސުތަކުގައި މައިންބަފައިންނަށް ކިޔަމަންގަތުމަށް އަމުރު ކުރައްވައި އެބައިމީހުންނަށް އުރެދުމުގެ ނުބައިކަން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ މާތް ﷲ ކަމެއް ކަނޑައެޅުއްވުމުގެ މާނައަކީ އެކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ނިޔާ އިއްވެވުންކަމަށާއި އެ ނިޔާއަށް އަމަލުކުރުން ވާޖިބުވާނެކަމަށެވެ. އަދި އެކަމެއް ނުކޮށްފިނަމަ ފާފަވެރިވާނެކަމަށާއި މާތް ﷲއަށް އަޅުކަން ކުރުމާއި މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުން ބަނދެލައްވާފައިވަނީ އެއް ވައުފަށަކުންކަމަށްވެސް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އެކަމުން އެނގެނީ މައިންބަފައިންނަށް އަޅައިލުމާއި އެމީހުންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމުގެ މުހިއްމުކަން ކަމަށާއި އެދެމީހުންނަށް އުރެދުމަކީ މާތް ﷲ ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށް މާތް ﷲ ހުރިހާ ރަސޫލު ބޭކަލުންނަށާއި ނަބީބޭކަލުންނަށްވެސް އަމުރު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މުސްކުޅިވެފައިވާ މައިންބަފައިންނަށް ހިދުމަތްކުރާނެ ފުރުސަތު ލިބުނު މީހާ އެކަމަށްޓަކައި ﷲ އަށް ޝުކުރުވެރިވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަށް ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅެއް ހުޅުވައިދެއްވާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މައިންބަފައިންނަށް އުރެދުމަކީ ތިމާގެ އަޅުކަންތަކުގައި ޖެހޭ ލައްތަކެއްކަމުގައިވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މައިންބަފައިންނަށް އަޅައިލުމާއި ކަމޭހިތުމަކީ އެކަމުގައި ޖަދަލުކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމެއްކަމަށާއި މައިންބަފައިން ހިތުގައި ޖެހުނަދީގެން ނުވާނެކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

"ބައެއް މީހުން ހީކުރާ ގޮތުގައި މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތަން ވާނީ އެމީހުން ކަމަކަށް އެދުނީމައެވެ. މައިންބަފައިން ކަމަކަށް އެދޭނަމަ އެކަމެއް އަވަހަށް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންނަށް ކަމެއް ބޭނުންވިޔަސް އަދި ނުވިއަށް ދަރިން މައިން ބަފައިންނަށް އަބަދުވެސް ހެޔޮކޮށް ހިތަން ވާނެއެވެ.: ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމުގެ މާތްކަން ހާމަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ މައިންބަފައިންގެ ރުހުމަކީ ދަރީންނަށް ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައި ވާހާއި އެއްޗަކަށްވުރެ އަގު ބޮޑު އެއްޗެއްކަމަށާއި މުދަލަކީ ދުނިޔޭގެ ތަނަވަސްކަމުގެ ބައެއް ކަމުގައިވާނަމަ މައިންބަފައިންގެ ރުހުމަކީ ދުނިޔެ އާއި އާހިރަތުގެ ތަނަވަސްކަންކަމަށެވެ.

އަދި ބައްޕަ އާއި މަންމައަކީ ހިޔާވަހިކަމާއި ހިމާޔަތް ލިބޭ ދެގަސްކަމާއި އެއީ ދަރީންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ވަރުގަދަ ކިއްލާތަކެއްކަމާއި އަދި އެއީ ދަރީން ދިފާއުކޮށް ސަލާމަތްކޮށްދޭ އައްޑަނަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ.

އޭގެ އިތުރަށް އެއީ ދަރީންނަށް އެންމެ ހެޔޮ އެދޭ އިހްލާސްތެރި ނަސޭހަތްތެރިންކަމަށާއި މައިންބަފައިންގެ ނިއުމަތުގެ ފުރިހަމަ އަގު އެމީހަކަށް ވަޒަން ކުރެވޭނީ އާޚިރަތް ދުވަހުންކަމަށްވެސް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ