Sunday 23rd Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އެމެރިކާ

ބައިޑެން އިންތިހާބު އޮޅުވާލުމަށް ކޯވިޑް ބޭނުންކުރާނެ: ޓްރަމްޕް

ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށްޓަކައި ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންގެ ވެރިކަމުގައި ކޯވިޑް-19 އަލުން އުފައްދާ އެކަމުގެ ފައިދާ ނަގައިގެން އިންތިހާބުގެ ގަވާއިދުތައް އަލުން އެކުލަވާލާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
"ކަނާތުފިޔައިގެ މޮޔައިން ކޮވިޑް ލޮކްޑައުންތަކާއި މެންޑޭޓްތައް އަނބުރާ ގެނައުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ އަންނަން އޮތް އާ ވައްތަރުތަކާ މެދު ކުއްލިއަކަށް ބިރުވެރިކަން ފާޅުކޮށްގެން،" ބުރާސްފަތި ދުވަހު އާންމުކުރި ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އެވެ .
"އެމީހުން ބޭނުންވަނީ ކޯވިޑް އަލުން ފަށަން ކަމުން އިތުރު ލޮކްޑައުންތަކާއި، އިތުރު ސެންސަރުތަކާއި، އިތުރު ގަވާއިދާ ހިލާފު ޑްރޮޕް ބޮކްސްތަކާއި، އިތުރު މެއިލް އިން ވޯޓު ކަރުދާސްތަކާއި، 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިހާބަށް މިސްރާބު ޖަހާ ސިޔާސީ އެކުވެރިންނަށް ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕޭއޮފް ޖަސްޓިފައި ކުރެވޭތޯ،" އޭނާ ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވި އެވެ .
ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާގެ ސަބަބުން ޑިމޮކްރެޓުންނާއި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ގަވަރުނަރުން ވެސް 2020 ވަނަ އަހަރު އިންތިހާބުގެ ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ބާރުއަޅާފައިވާއިރު، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވޯޓު ކަރުދާސް އިތުރު ވޯޓަރުންނަށް ދޫކޮށް، ޕާޓީގެ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ވޯޓު ކަރުދާސް ހޯދުމުގެ ހުއްދަދީ، ހާޒިރުނުވާ މީހުންގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ބަލައިގަތީ ހެކިންގެ ސޮއި ނެތި އެވެ. މި ގާނޫނުތައް ތަންފީޒު ކުރުން ސްޓޭޓްތަކުން އަނެއް ސްޓޭޓަކަށް ތަފާތުވިއިރު، އާންމުކޮށް އެންމެ ގިނައިން ގަވާއިދުތައް ދޫކޮށްލަނީ ޑިމޮކްރެޓުން ހިންގާ ސްޓޭޓްތަކުންނެވެ.
މި ބަދަލުތަކުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ ގާތްގަނޑަކަށް އިންތިޚާބުގައި ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ޓްރަމްޕް ބަލިވުމެވެ. އިންތިޚާބުގައި ޓްރަމްޕް ބަލިވި ނަމަވެސް، ބަދަލުތައް ޖަސްޓިފައި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ އިއުލާން މެދުނުކެނޑި އާކުރީ ޚުދު ޓްރަމްޕް އެވެ. އަދި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް އަދި އޭޕްރީލް މަހު މުޅި ގައުމު ލޮކްޑައުންކޮށް، ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމަށް ލަފާދޭ ގައުމީ ގައިޑްލައިންތަކެއް ނެރުނީވެސް ޓްރަމްޕްއެވެ.
“އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަން އަތުލަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކޮވިޑް އަނިޔާވެރިއަކު މި ބަސްތައް އަޑުއައްސަވާ: އަޅުގަނޑުމެން ތަބާނުވާނަން، އެހެންވީމަ އެކަމާ ނުވިސްނާތި. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްކޫލްތައް ބަންދު ނުކުރާނަން؛ އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ލޮކްޑައުންތައް ބަލައިނުގަންނާނަން؛ އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންގެ މާސްކު މެންޑޭޓްތަކަށް ތަބާނުވާނަން؛ އަދި ތިޔަބޭފުޅުންގެ ވެކްސިން މެންޑޭޓްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ތަޙައްމަލު ނުކުރާނަން،” ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވީޑިއޯގައި ޓްރަމްޕް ކުރިއަށް ގެންދެވި އެވެ.

“އެމީހުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިހާބު އޮޅުވާލުމަށްފަހު މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމުގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެންމެ މުހިންމު އިންތިޚާބު އޮޅުވާލައިގެން އަލުން ހަމަ އެކަން ކުރަން.” ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓްރަމްޕް މިމޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއިރު، އެމެރިކާގެ އާންމު ސިއްހަތުގެ އޮފިޝަލުން މިހާރު ދަނީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އާ ދެ ވައްތަރެއް ކަމަށްވާ އީޖީ.5، ނުވަތަ އެރިސް، އަދި ބީއޭ.2.86 ފެތުރެމުންދާ މިންވަރު ޓްރެކް ކުރަމުންނެވެ. ސެންޓަރސް ފޯ ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން އިން މިހާރު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ޓްރެކް ނުކުރާއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އޮގަސްޓް މަހުގެ ދެވަނަ ހަފްތާއާއި ތިންވަނަ ހަފްތާއާ ދެމެދު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭ މީހުންގެ އަދަދު %19 އިތުރުވެ، މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު %17 އިތުރުވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މަހަށް ވުރެ މި މަހު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކުރި މީހުންގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ކަމަށާއި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ގިނަ މީހުންނަކީ އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުން ކަމަށް ސީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރު މެންޑީ ކޯހެން އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވި އެވެ.
އެހެންނަމަވެސް، ޖޯޖިއާ އަދި ލޫސިއާނާގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން މިހާރުވެސް ވަނީ މާސްކް މެންޑޭޓްތައް އަލުން ކަނޑައަޅައި، ބައެއް ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތަކުން ވެސް މާސްކް މެންޑޭޓްތައް ކަނޑައަޅާފައެވެ .
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ