Wednesday 29th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޕާކިސްތާން

ޕާކިސްތާނުގައި ފެންބޮޑުވިތާ އަހަރެއްވީ އިރުވެސް އެތައް މިލިއަން ކުދިންތިބީ އެހީއަށް އެދިއެދި: ޔުނިސެފް

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 25) - ޕާކިސްތާނުގައި ފެންބޮޑުވިތާ އަހަރެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް، 4 މިލިއަން ކުޑަކުދިންނަށް އިންސާނީ އެހީ އާއި ޒަރޫރީ ހިދުމަތްތައް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް އދ.ގެ ކުޑަކުދިންގެ އިދާރާއިން ބުނެފި އެވެ.

ޔުނިސެފުން މިއިންޒާރު ދީފައި މިވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ އިރުމަތީ ޕަންޖާބު ޕްރޮވިންސްގެ ސަތުލްޖް ކޯރުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން މީހުން ހުސްކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަގުތުން ވަގުތަށް ގޮވާލަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އޮގަސްޓު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަސޫރާއި ބަހަވަލްޕޫރު ޑިސްޓްރިކްޓްތަކުގެ ފެންބޮޑުވެފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން އެއް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ސަލާމަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ހުސްކޮށްފައެވެ.

މީގެ ހަ މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ކުރިން ޖެނީވާގައި އދ.ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބޭއްވި ކޮންފަރެންސެއްގައި ގިނަ ގައުމުތަކަކާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއައްސަސާތަކުން ވަނީ މިދިޔަ ހޫނު މޫސުމުގައި ކުރިމަތިވި ފެންބޮޑުވުމުން އަރައިގަނެ އަލުން އާރާސްތުކުރުމަށް ޕާކިސްތާނަށް އެހީވުމަށް ނުވަ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ދޭން ވައުދުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ގިނަ ވައުދުތައް ހުރީ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވާއިރު، އެ ވައުދުތައް އަދިވެސް އޮތީ ރޭވުމުގެ މަރުހަލާގައެވެ.
ޔުނިސެފުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މި މޫސުމުގެ މޫސުމީ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުޖުތަމައުތަކަށް މިހާރުވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް އިތުރަށް ގޯސްވެ، ހިތާމަވެރި ގޮތެއްގައޕާކިސްތާނުގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 87 ކުއްޖަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ފެންބޮޑުވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ރައްކާތެރި ފެން ނުލިބި 8 މިލިއަން މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ކުޑަކުދިން ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ. އަދި ފެންބޮޑުވި ޑިސްޓްރިކްޓްތަކުގައި 1.5 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ކުދިންނަށް އަދިވެސް ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދޭ ނިއުޓްރިޝަން އިންޓަވެންޝަން ބޭނުންވާކަމަށާއި، ޔުނިސެފުން މިހާރު 173.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިލްތިމާސެއް ކުރިނަމަވެސް އަދިމިހާތަނަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ 57 އިންސައްތަކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ޔުނިސެފްގެ މަންދޫބު އަބްދުالله ފާދިލް ވިދާޅުވީ ފެންބޮޑުވެފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ނާޒުކު ކުޑަކުދިން ވަނީ ބިރުވެރި އަހަރެއް ތަހައްމަލުކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ލޯބިވާ މީހުންނާއި ގެދޮރާއި ސްކޫލްތައް ވެސް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މޫސުމީ ވިއްސާރަ އެނބުރި އައުމުން މޫސުމީ އިތުރު ކާރިސާއެއް ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.
މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 30 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނީ އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް މަސްތަކެއް ވަންދެން ފެނުގެއަޑީގައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން 33 މިލިއަން މީހުންނަށް އަސަރުކޮށް 1،739 މީހުން މަރުވުމުންނެވެ. ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 30،000 ސްކޫލާއި، 2،000 ސިއްހީ މަރުކަޒާއި، 4،300 ފެނުގެ ނިޒާމު ހަލާކުވެ، ނުވަތަ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވެއެވެ.
ޔުނިސެފުން ބުނީ ފެންބޮޑުވުމުގެ ކުރިން ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ކުދިން މިހާރުވެސް ސްކޫލަށް ނުދާ ކަމަށާއި، ނިއުޓްރިޝަން އިމަޖެންސީ ލެވެލްއަށް ގޮސް، ރައްކާތެރި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ލިބުން ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް މަދު ކަމަށެވެ.
ދެކުނު ސިންދް ޕްރޮވިންސަކީ މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނު ޕްރޮވިންސެވެ. ނަމަވެސް ލޯކަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އެޖެންސީގެ ތަރުޖަމާނު އަޖޭ ކުމާރު އެސޯސިއޭޓެޑް ޕްރެސްއަށް ވިދާޅުވީ ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުނު ޑިސްޓްރިކްޓްތަކުގެ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ޑިމާންޑެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.
އަދި ރިލީފް ކޭމްޕްތަކުގައި ނުވަތަ މަގުމަތީގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ މީހުން އެނބުރި ގެއަށް އައީ ލިބުނު ގެއްލުމާއި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ލިބުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ގެތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ލޯކަލް ޖަމިއްޔާތަކުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. "އަޅުގަނޑަށް ބުނެވިދާނެ މިތަނުގެ ހާލަތު އާދަޔާ ހިލާފަށް ރަނގަޅުވަމުން އެބައާދޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.
ކުޑަކުދިންގެ އެޖެންސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުގެ އެއްބާރުލުމުގެ ސަބަބުން ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާގެ ހިދުމަތް ލިބިފައިވާ 3.6 މިލިއަން މީހުންނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ފެނުގެ ނެޓްވޯކްހަލާކުވެފައިވާ ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި 1.7 މިލިއަން މީހުންނަށް ރައްކާތެރި ފެން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީ، 545،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިންނާ ހަމައަށް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ.
މީގެ އިތުރުން 258،000 ކުދިންނަށް ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ސައިކޯ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެއެވެ.
ޔުނިސެފުން ވަނީ ކުޑަކުދިންނާއި އާއިލާތަކަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ އިޖުތިމާއީ ހިދުމަތްތަކަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ޕާކިސްތާނާއި އެހީދޭ އެޖެންސީތަކަށް ގޮވާލާފަ އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ