Sunday 23rd Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މީޑިއާނެޓް

މީޑިއާނެޓު މުޅި ދުނިޔެއަށް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި މީޑިއާނެޓުގެ ޚިދުމަތް މުޅި ދުނިޔެއަށް ފުޅާކޮށްފިއެވެ. އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުގަޔާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވަޒަންވެރިވެ އަދި މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރުންފަދަ ބޭނުންތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދިރިއުޅެމުންދާއިރު އެ ފަރާތްތަކަށް މިއީ އުފާވެރި ޚަބަރަކަށްވާނެ ކަން ޔަގީނެވެ. މިފަރާތްތަކަށް ދިވެހި ޗެނަލްތަކުން ދައްކަމުންދާ ތަފާތު ރަހަތަކުގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގެ ޚަބަރު ޕްރޮގްރާމްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު މި ޚިދުމަތް ބޭނުންކޮށްގެން ބެލޭނެއެވެ.
މީޑިއާނެޓުން ވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރު ގައުމުތަކަށް ޚާއްސަ 2 ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. އެއީ:

އެމްއެސް ލައިޓް ގްލޯބަލް

އެމް އެސް ލައިޓް ގްލޯބަލް މެދުވެރިކޮށް ސީދާ ޓީވީ އިން ޗެނަލްތައް ވަގުތުން ބެލޭނެއެވެ. މިކަމަށް ހަމައެކަނި ބޭނުންވާނީ އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަނެކެވެ.

މި ޚިދުމަތުގައި ހިމެނޭ ޕެކޭޖުގެ އަގަކީ މަހަކަށް 250 ރުފިޔާ އެވެ. އަދި 12 މަހުގެ ޕްލޭނެއް ނަގާކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ޖުމްލަ 1200 ރުފިޔާ, އެއީ މަހަކަށް އެންމެ 199 ރުފިޔާއެވެ. މީގެން ކޮންމެ ޕެކޭޖަކާއެކުވެސް މީޑިއާނެޓުގެ ވީޑިއޯކްލަބް ކޮންޓެންޓްވެސް ފެންނާނެއެވެ.

އެމްއެސް ޑިޖިޓަލް ގްލޯބަލް

މީޑިއާނެޓު ޑިޖިޓަލް ގްލޯބަލް ޚިދުމަތާއެކު ކޮންމެ ވަގުތަކު ކޮންމެ ތާކުހުރެވެސް މޮބައިލް ފޯނު އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި ޗެނަލްތަކާއި ވީޑިއޯކްލަބް ކޮންޓެންޓް ބެލޭނެއެވެ.
މި ޚިދުމަތުގައި ހިމެނޭ ޕެކޭޖުގެ އަގަކީ މަހަކަށް އެންމެ 74 ރުފިޔާއެވެ. އަދި 12 މަހުގެ ޕްލޭނެއް ނަގާކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ޖުމްލަ 600 ރުފިޔާ, އެއީ މަހަކަށް އެންމެ 50 ރުފިޔާއެވެ. މީގެން ކޮންމެ ޕެކޭޖަކާއެކުވެސް މީޑިއާނެޓުގެ ވީޑިއޯކްލަބް ކޮންޓެންޓްވެސް ފެންނާނެއެވެ.
މި ދެ ޚިދުމަތުގައިވެސް ތަފާތު ފީޗަރ ތަކެއް ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެގޮތުން ކެޗަޕް ފީޗަރ މެދުވެރިކޮށް ފާއިތުވި 04 ދުވަހު ޗެނަލްތަކުން ވަގުތުން އައި ޕްރޮގްރާމްތައް އަލުން ބެލޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަގުތުން ދައްކަމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ޕޯސް ކޮށް، ރިވައިންޑްކޮށް އަދި ކުރިއަށް އަންނަން ހުރި ޝައުގުވެރި ޕްރޮގްރާމްތައް އީޕީޖީ މެދުވެރިކޮށް ބަލާލާ, ރިމައިންޑަރ ވެސް ސެޓްކޮށްލެވޭނެއެވެ.
މި ޚިދުމަތްތަކަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް މީޑިއާނެޓުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޕޯރޓަލް (https://register.medianet.mv/ ) އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމުން ލޮގިން ޑީޓެއިލްސް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރަށް ލިބޭނެއެވެ.
ޕެކޭޖަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށާއި ވައުޗަރ ބައްލަވައިގަތުމަށް މީޑިއާނެޓުގެ ކުއިކްޕޭ ޕޭމަންޓް ޕޯރޓަލް (https://my.medianet.mv/ ) ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ އިތުރަށް ފުޅާވެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާއި ޙަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ގައުމުން ބޭރުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބެލޭނެގޮތް މި ޚިދުމަތާއި އެކު މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

މީޑިއާނެޓުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިންނަށް މުނިފޫހިފިލުމުގެ އިތުރު ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ