Friday 21st Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އީސީގެ ވެރިން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

އަމިއްލަ ގޮތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ފާރިސް މައުމޫން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް އިސްމާއީލު ހަބީބު، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ޕީއެންސީން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ހުސައިން ޒަމީލު، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ އިންތިޚާބީ އެޖެންޓު ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ އިންތިޚާބީ އެޖެންޓު ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި ރަނިންމޭޓު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަތީފު، ފޮޓ: ދިޔަރެސް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ޕީއެންސީން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް