Sunday 25th Feb 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން

މާލެއަށް އުދަ އެރުން

މާލެއަށް އުދަ އެރުން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

މާލެއަށް އުދަ އެރުން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

މާލެއަށް އުދަ އެރުން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

މާލެއަށް އުދަ އެރުން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

މާލެއަށް އުދަ އެރުން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

މާލެއަށް އުދަ އެރުން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

މާލެއަށް އުދަ އެރުން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

މާލެއަށް އުދަ އެރުން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

މާލެއަށް އުދަ އެރުން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

މާލެއަށް އުދަ އެރުން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

މާލެއަށް އުދަ އެރުން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

މާލެއަށް އުދަ އެރުން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

މާލެއަށް އުދަ އެރުން. ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް