Saturday 9th Dec 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ސީރިޔާ

އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި ސީރިއާ ސިފައިންގެ ދެ މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ދިމިޝްގު (ޖުލައި 19) - ސޫރިޔާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްގު ކައިރިއަށް އިޒްރޭލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ސޫރިޔާސިފައިންގެ ދެ މީހަކު ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ސޫރިޔާގެ ދައުލަތުގެ ނޫސް އެޖެންސީ ސަނާއިން ބުނެފިއެވެ.
"ރޭ ފަތިހު އިސްރާއީލުގެ ދުޝްމަނުން ވަނީ ހިފާފައިވާ ސޫރިޔާގެ ގޯލާންގެ އުތުރުން މިސައިލް ބޭނުންކޮށްގެން، ދިމިޝްގުގެ ވަށައިގެންވާ ބައެއް ތަންތަނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާދީފައި،" އަސްކަރީ މަސްދަރަކާ ހަވާލާދީ ސަނާ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.
ސީރިއަން އޮބްޒަވޭޓަރީ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޯ މޮނިޓަރުން ބުނި ގޮތުގައި މި ހަމަލާތައް އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ ޑިމާސް އަވަށުގެ އެއާޕޯޓު ކައިރީގައި ހުރި އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކަށާއި ވެރިރަށް ބެއިރޫތު-ދިމިޝްގު ހައިވޭއަށެވެ.
ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ އެ ގައުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭ އެ އެންޖީއޯ އިން ބުނީ ހަމަލާތައް އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ އީރާނަށް ތާއީދުކުރާ ހިޒްބުالله ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތަށް ނިސްބަތްވާ ގުދަންތަކަށް ކަމަށެވެ.
އޮބްޒަވޭޓަރީން ބުނީ މި ހާދިސާއަކީ މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އިސްރާއީލުން ދިން 20 ވަނަ ހަމަލާ ކަމަށެވެ.
މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު އިސްރާއީލުން ވައިގެ ހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ހަމްސް ސިޓީ ކައިރިން ކަމަށް ސަނާއިން ބުނެއެވެ.
ސޫރިޔާގައި 10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި އިސްރާއީލުން ވަނީ އެޤައުމުގެ ސަރަޙައްދަށް އެތައް ސަތޭކަ ވައިގެ ޙަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހަމަލާތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ އީރާނަށް ތާއީދުކުރާ ފައުޖުތަކަށާއި ލުބުނާނުގެ ހިޒްބުالله ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ސޫރިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ މަރުކަޒުތަކަށެވެ.
އިޒްރޭލުން ސީރިއާއަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް މަދުން ވާހަކަ ދެއްކި ނަމަވެސް، އެ ގައުމުން ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން ދަނީ އެ ގައުމުގެ އާކްފޯ އީރާނަށް އެތަނުގައި ފައިތިލަ ސާބިތު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ